30 977 AIVD

Nr. 156 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 april 2020

Hierbij bied ik u het openbare jaarverslag 2019 aan van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD)1.

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2019 schrijft de AIVD voor om jaarlijks met een jaarverslag in de openbaarheid verantwoording over zijn werkzaamheden af te leggen. In het jaarverslag staat vermeld welke dreigingen voor de nationale veiligheid de AIVD ziet en op welke aandachtsgebieden de dienst zich het afgelopen jaar heeft gericht.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven