30 977 AIVD

Nr. 114 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 mei 2015

Hierbij bieden wij u het op 18 mei 2014 door ons vastgestelde rapport Bezuinigingen en intensiveringen bij de AIVD; Gevolgen van de budgettaire turbulentie in de periode 2012–2015 aan1.

Wij hebben dit rapport opgesteld naar aanleiding van het verzoek dat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op 27 augustus 2014 tot ons richtte, om onderzoek te doen naar de effecten van opeenvolgende taakstellingen op de organisatie en het werk van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). De Minister gaf hiermee uitvoering aan de motie-Schouw/Van Toorenburg van 3 juli 2014.

Bij brief van 5 september 2014 hebben wij de Minister laten weten gehoor te geven aan zijn verzoek en het onderzoek naar de budgettering van AIVD in uitvoering te nemen.

Het bijgevoegde rapport is het resultaat van dit onderzoek.

Algemene Rekenkamer

drs. Saskia J. Stuiveling, president

dr. Ellen M.A. van Schoten RA, secretaris


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven