30 977 AIVD

Nr. 113 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 april 2015

Hierbij bied ik u het openbare jaarverslag van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over 2014 aan1. Het jaarverslag maakt onderdeel uit van de publieke verantwoording over de activiteiten en de aandachtsgebieden van de AIVD in 2014.

Drie zorgwekkende ontwikkelingen krijgen in het jaarverslag van de AIVD nadrukkelijk aandacht. Ten eerste de ontwikkelingen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten en daarmee samenhangend de jihadistische dreiging voor Nederland. Ten tweede de onrust aan de oostgrenzen van Europa. Tezamen vormen deze een gordel van instabiliteit rond Europa. Ten derde is er aandacht voor de digitale dreigingen voor ons land.

De jihadistische dreiging voor Nederland komt niet alleen van uitreizigers en terugkeerders, maar ook «thuisblijvers» vormen een risico. Het gaat daarbij om personen die gefrustreerd zijn omdat uitreispogingen zijn mislukt, mensen die hier radicaliseren onder invloed van de propaganda van ISIS of personen die een relatie hebben met oudere, nog bestaande, jihadistische netwerken in Europa.

De verhoudingen tussen het Westen en Rusland zijn in 2014 verscherpt, vooral door de annexatie van de Krim door Rusland in maart van dat jaar. Ons land kent een extra betrokkenheid bij de strijd in Oekraïne door de crash van vlucht MH17 in dat gebied, waarbij bijna 200 Nederlanders omkwamen.

Digitale aanvallen hebben het steeds meer gemunt op de topsectoren in ons land.

Deze vorm van economische spionage richt zich bijvoorbeeld op de hightech, chemie- en energiesector. De uitstekende ICT-infrastructuur van ons land biedt geweldige kansen, maar vormt ook een risico wanneer ons land als doorvoerhaven van buitenlandse aanvallen dient. De AIVD ziet ook dat bij ISIS-geörienteerde groeperingen de intentie aanwezig is om via digitale kanalen aanvallen te plegen.

De potentie van cyberterroristen is daarbij ook nog eens groeiende, wat in het lopende jaar al enkele malen concreet is geworden.

De AIVD heeft zich het afgelopen jaar vanuit zijn kennis en expertise ingespannen om deze en andere dreigingen tijdig te onderkennen en te duiden, opdat besluitvormers op de verschillende niveaus adequaat kunnen acteren. Als een van de spelers in het veiligheidsdomein blijft de AIVD dat ook de komende jaren doen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven