Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730971 nr. 12

30 971
Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder meer de uitvoerbaarheid van die wet en de invoering van een kopopleiding in het hoger onderwijs, alsmede van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met onder meer Associate-degreeprogramma’s en masteropleidingen op het gebied van het hoger onderwijs

nr. 12
AMENDEMENT VAN DE LEDEN JAN JACOB VAN DIJK EN ZIJLSTRA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 91

Ontvangen 15 mei 2007

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel IV wordt gewijzigd als volgt:

I

Na onderdeel G wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

Ga

Artikel 7.10a, derde lid, tweede volzin, wordt vervangen door twee volzinnen, luidende: De tweede volzin van het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een masteropleiding als bedoeld in artikel 7.3b, onder a. De tweede volzin van het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op een masteropleiding als bedoeld in artikel 7.3b, onder b.

II

Onderdeel Qa komt te luiden:

Qa

De artikelen 18.32 en 18.34 vervallen.

Toelichting

Door middel van de eerste nota van wijziging is geregeld dat de instellingen voor internationaal onderwijs (IO-instellingen) de toevoeging «of Science» of «of Arts» mogen toevoegen aan de graad (artikel 18.34).

De toevoegingen «of Science» en «of Arts» zijn in de WHW alleen voorbehouden aan initiële wetenschappelijke opleidingen. Al het post-initieel onderwijs, ook al wordt dit op wetenschappelijk niveau geaccrediteerd, mag volgens de WHW niet deze toevoegingen verlenen. Zo kan bijvoorbeeld aan de graad Master bij de post-initiële wetenschappelijke masteropleiding «Veterinary Anaesthesiology» niet de toevoeging «of Science» worden verleend.

In de inmiddels ingetrokken WHOO was het onderscheid initieel en post-initieel komen te vervallen. Daarmee was automatisch geregeld dat ook post-initiële wetenschappelijke (master)opleidingen de toevoegingen «of Science» en «of Arts» mochten verlenen.

Aangezien vrijwel alle postinitiële wetenschappelijke (master)opleidingen bij de reguliere universiteiten, als gevolg van de gedragscode internationale student, bij de NVAO de «toets nieuwe opleiding» hebben doorlopen of gaan doorlopen en daarmee onder de WHW komen te vallen – de post-initiële wo-masteropleidingen zijn daarbij getoetst aan hetzelfde accreditatiekader als de initiële wo-masteropleidingen – ligt het in verband hiermee voor de hand om daaraan dezelfde toevoegingen te verlenen.

Met dit amendement wordt tegemoetgekomen aan het bovenstaande dringende probleem. Hiermee wordt het voor de wetenschappelijke post-initiële opleidingen bij reguliere universiteiten mogelijk de toevoegingen «of Science» en «of Arts» te verlenen.

Tegelijkertijd kan de overgangsrechtelijke voorziening voor de internationale opleidingen vervallen. De artikelen 18.32 en 18.34 kunnen derhalve worden geschrapt, met dien verstande dat artikel 18.32 pas vervalt met ingang van 1 januari 2008. Dit zal aan de hand van het inwerkingtredingsbesluit worden gerealiseerd.

Jan Jacob van Dijk

Zijlstra


XNoot
1

Vervanging in verband met wijziging in de ondertekening.