Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730971 nr. 11

30 971
Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder meer de uitvoerbaarheid van die wet en de invoering van een kopopleiding in het hoger onderwijs, alsmede van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met onder meer Associate-degreeprogramma’s en masteropleidingen op het gebied van het hoger onderwijs

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID ZIJLSTRA

Ontvangen 15 mei 2007

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel IV wordt gewijzigd als volgt:

Na onderdeel G wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

Ga

Artikel 7.10a, derde lid, tweede volzin, wordt vervangen door: De tweede volzin van het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een masteropleiding als bedoeld in artikel 7.3b, onder a.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe de mogelijkheid te bieden aan wetenschappelijke post-initiële opleidingen, voor zover deze aangeboden en verzorgd worden door een universiteit, de toevoeging «of science» of «of arts» toe te voegen aan de graad.

Zijlstra