Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730971 nr. 10

30 971
Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder meer de uitvoerbaarheid van die wet en de invoering van een kopopleiding in het hoger onderwijs, alsmede van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met onder meer Associate-degreeprogramma’s en masteropleidingen op het gebied van het hoger onderwijs

nr. 10
AMENDEMENT VAN DE LEDEN JAN JACOB VAN DIJK EN BESSELINK

Ontvangen 15 mei 2007

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I wordt aan onderdeel I een punt toegevoegd, luidende:

4. Onder vernummering van het achtste en negende lid tot negende en tiende lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

8. De duur van de prestatiebeurs wordt op aanvraag met 1 jaar verlengd indien reeds eerder prestatiebeurs is toegekend op grond van het vijfde lid en een masteropleiding als bedoeld in artikel 7.4a, derde lid, van de WHW wordt gevolgd.

Toelichting

Het is van belang met het oog op het perspectief van de leraar en het dreigende tekort aan leraren de opleiding voor eerstegraads docent ook aantrekkelijk te maken voor tweedegraads docenten. Dit wordt bereikt door aan studenten die reeds door middel van de afronding van een kopopleiding hbo tweedegraads bevoegd zijn, de prestatiebeurs met 1 jaar te verlengen voor de opleiding tot eerstegraads docent. Als zij die opleiding in het hbo volgden, kregen zij al een extra jaar prestatiebeurs (op grond van artikel 5.6, negende lid (na bovenstaande vernummering). Nu wordt ook voor diegenen die de opleiding tot eerstegraadsdocent in het wo willen volgen na het volgen van de kopopleiding, een extra jaar prestatiebeurs verstrekt.

Jan Jacob van Dijk

Besselink