Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730970 nr. 18

30 970
Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen)

nr. 18
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN OMTZIGT EN HEERTS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10

Ontvangen 13 september 2007

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:

A. In punt 2 wordt artikel 28, derde lid, tweede volzin, vervangen door: Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen andere administraties worden aangewezen waarvoor de eerste zin van toepassing is, worden regels gesteld over de gegevens die het betreft en kunnen administraties worden aangewezen waarvoor de eerste volzin tijdelijk niet van toepassing is.

B. Toegevoegd wordt een nieuw punt, luidende:

4. Toegevoegd wordt een lid, luidende:

9. De voordracht voor een krachtens het derde lid, tweede volzin, vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan twee weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

II

Artikel I, onderdeel D, wordt als volgt gewijzigd:

A. De aanhef wordt vervangen door:

Artikel 33a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:.

B. Artikel 33a, tweede lid, tweede volzin, wordt vervangen door: Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen andere administraties worden aangewezen waarvoor de eerste zin van toepassing is, worden regels gesteld over de gegevens die het betreft en kunnen administraties worden aangewezen waarvoor de eerste volzin tijdelijk niet van toepassing is.

C. Toegevoegd wordt een nieuw punt, luidende:

2. Toegevoegd wordt een lid, luidende:

4. De voordracht voor een krachtens het tweede lid, tweede volzin, vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan twee weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

III

Artikel I, onderdeel E, wordt als volgt gewijzigd:

A. In punt 2 wordt de tweede volzin, vervangen door: Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen andere administraties worden aangewezen waarvoor de eerste zin van toepassing is, worden regels gesteld over de gegevens die het betreft en kunnen administraties worden aangewezen waarvoor de eerste volzin tijdelijk niet van toepassing is.

B. Toegevoegd wordt een nieuw punt, luidende:

3. Toegevoegd wordt een lid, luidende:

8. De voordracht voor een krachtens het vijfde lid, tweede volzin, vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan twee weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

IV

Artikel II, onderdeel D, wordt als volgt gewijzigd:

A. De aanhef wordt vervangen door:

Artikel 53a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:.

B. Artikel 53a, eerste lid, derde volzin, wordt vervangen door: Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen andere administraties worden aangewezen waarvoor de eerste zin van toepassing is, worden regels gesteld over de gegevens die het betreft en kunnen administraties worden aangewezen waarvoor de eerste volzin tijdelijk niet van toepassing is.

C. Toegevoegd wordt een nieuw punt, luidende:

2. Toegevoegd wordt een lid, luidende:

3. De voordracht voor een krachtens het eerste lid, derde volzin, vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan twee weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

V

Artikel IX, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd:

A. De aanhef wordt vervangen door:

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:.

B. Artikel 14, eerste lid, derde volzin, wordt vervangen door: Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen andere administraties worden aangewezen waarvoor de eerste zin van toepassing is, worden regels gesteld over de gegevens die het betreft en kunnen administraties worden aangewezen waarvoor de eerste volzin tijdelijk niet van toepassing is.

C. Toegevoegd wordt een punt, luidende:

2. Toegevoegd wordt een lid, luidende:

7. De voordracht voor een krachtens het eerste lid, derde volzin, vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan twee weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

VI

Artikel X, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd:

A. De aanhef wordt vervangen door:

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:.

B. Artikel 14, eerste lid, derde volzin, wordt vervangen door: Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen andere administraties worden aangewezen waarvoor de eerste zin van toepassing is, worden regels gesteld over de gegevens die het betreft en kunnen administraties worden aangewezen waarvoor de eerste volzin tijdelijk niet van toepassing is.

C. Toegevoegd wordt een punt, luidende:

2. Toegevoegd wordt een lid, luidende:

7. De voordracht voor een krachtens het eerste lid, derde volzin, vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan twee weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Deze wet maakt het voor instanties in de keten werk en inkomen mogelijk om gegegevens uit te wisselen. De toelichting bij deze wetgeving geeft geen duidelijkheid over het ingroeiscenario. Om te borgen dat er een redelijk scenario gevolgd wordt en ervoor te zorgen dat gegevens ook echt uitgewisseld worden, voorziet dit amendement in een parlementaire betrokkenheid tijdens deze ingroei.

Verder heeft de regering er expliciet voor gekozen om een onderscheid te maken tussen gegevens die uitgewisseld mogen worden en uitgewisselde gegevens die ook gebruikt moeten worden. Slechts bij die verplichting tot gebruik door de overheid is de burger er zeker van dat hij maar één keer haar/zijn gegevens moet aanleveren. Het is dus gewenst dat gegevens die uitgewisseld kunnen worden, ook geraadpleegd moet worden. Daarom heeft deze voorhang ook betrekking op de gegevens die geraadpleegd moeten worden door de overheid bij een uitkeringsaanvraag of doorgegeven moeten worden aan andere instanties in de keten werk-en-inkomen bij wijziging van omstandigheden.

Dit leidt tot minder bureaucratie voor de burger én moet ook leiden tot minder onterecht verstrekte uitkeringen en minder fraude. Hierdoor stijgt het vertrouwen in het systeem van werknemersverzekeringen en voorzieningen.

Omtzigt

Heerts