Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730970 nr. 17

30 970
Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen)

nr. 17
AMENDEMENT VAN HET LID ULENBELT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 81

Ontvangen 12 september 2007

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel I een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ia

Artikel 64 komt te luiden:

Artikel 64 Faciliteiten inzage- en correctierecht

1. Bij algemene maatregel van bestuur worden in verband met de verwerking van gegevens op grond van deze wet en de in artikel 62 genoemde wetten regels gesteld met betrekking tot:

a. het bieden van gelegenheid aan de belanghebbende te worden ingelicht over de van hem betreffende gegevens die worden verwerkt;

b. het bieden van gelegenheid aan de belanghebbende om niet juiste of niet volledige gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen;

c. het voorleggen van een geschil over de verwerking van gegevens aan een onafhankelijke instantie.

2. De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

De algemene rechten van de burgers voor inzage en correcties zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. De procedures bij het College Bescherming Persoonsgegevens en de Ombudsman duren doorgaans lang. Bovendien vragen zij om eerst de klacht voor te leggen aan de betreffende instanties. Bij het Digitaal Klantdossier zullen op een gegeven moment uit diverse registraties gegevens worden gepresenteerd die zijn bewerkt en gecombineerd. Voor de burgers zal dan onduidelijkheid ontstaan over de herkomst van de gegevens en de bewerking ervan. Dit amendement voegt wettelijk inzage en correctie recht voor burgers toe en beoogt de burger de mogelijkheid te geven om snel een onafhankelijke derde onderzoek te laten doen naar het ontstaan en de herkomst van het vermeende foute gegeven zoals het verschijnt in het Digitale Klantdossier. De onafhankelijk derde kan daar snel een onderzoek naar instellen en daarover een bindend oordeel te geven.

Dit amendement voegt een artikel toe aan de wet SUWI dat verplicht tot het vaststellen van een algemene maatregel van bestuur met regels over de inzage van opgenomen gegevens, de correctie van die gegevens en het voorleggen van een meningsverschil aan een onafhankelijke instantie. In de amvb kunnen de onafhankelijk instantie, de procedures en termijnen worden vastgelegd.

Omdat de inhoud van een dergelijke amvb niet zou hebben misstaan in de wet zelf is het artikel voorzien in parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van de amvb.

Ulenbelt


XNoot
1

Vervanging in verband met wijziging van de toelichting.