Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730970 nr. 14

30 970
Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen)

nr. 14
MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ C.S.

Voorgesteld 6 september 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de bruikbaarheid van het digitale klantdossier staat of valt met de kwaliteit van de gegevens;

constaterende, dat op dit moment gemeentelijke sociale diensten weliswaar gebruik mogen maken van de gegevens van de overige ketenpartners werk en inkomen, maar feitelijk onvoldoende aangesloten zijn op de systemen van de SUWI-keten;

constaterende, dat op deze wijze de informatie niet adequaat wordt overgedragen van sociale diensten naar de andere ketenpartners;

van mening, dat zo de kwaliteit van de gegevens in het digitale klantdossier in gevaar komt;

verzoekt de regering uiterlijk 1 april bij AMvB de verplichte aansluiting van de sociale diensten op de systemen van de overige ketenpartners te realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nicolaï

Omtzigt

Heerts