Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730970 nr. 11

30 970
Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen)

nr. 11
AMENDEMENT VAN DE LEDEN HEERTS EN OMTZIGT

Ontvangen 6 september 2007

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

L

Artikel 86 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst van het artikel wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Aan het artikel wordt een lid, toegevoegd, luidende:

2. Onze Minister zendt twee jaar na de inwerkingtreding van de Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen en vervolgens telkens als onderdeel van het verslag, bedoeld in het eerste lid, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten in de praktijk van de onderdelen van deze wet en andere wetten, die bij die wet zijn gewijzigd.

Toelichting

De introductie van een evaluatiebepaling maakt het mogelijk te beoordelen of het doel van deze wet wordt bereikt. Gezien de huidige onzekerheid over de kwaliteit van de gegevens in de polisadministratie van UWV en het belang van eenmalige gegevensuitvraag voor de betrokken burgers (in het licht van vermindering van administratieve lasten), acht de indiener tijdige evaluatie van belang. De eerste jaren na invoering van dit wetsvoorstel zullen cruciaal zijn. In deze jaren gaat het principe van eenmalige gegevensuitvraag gelden voor toenemend aantal basisadministraties. Evaluatie na twee jaar lijkt de indiener daarom wenselijk. Nadien kan evaluatie van de doeltreffendheid en effecten in de praktijk worden meegenomen in de vijfjaarlijkse SUWI-evaluatie.

Heerts

Omtzigt