Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730969 nr. 5

30 969
Wijziging van enkele wetten op het terrein van de scheepvaart in verband met een wijziging in de benaming van de inspectiefunctie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

nr. 5
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 22 maart 2007

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel XIV, onderdeel A, onder 3, komt te luiden:

3. De onderdelen o tot en met x worden geletterd n tot en met w.

B

Artikel XVIII komt te luiden:

ARTIKEL XVIII

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

TOELICHTING

Bij de wet van 17 februari 2007 tot wijziging van de Zeevaartbemanningswet in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2005/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 september 2005 betreffende de wederzijdse erkenning van door de lidstaten afgegeven bewijzen van beroepsbekwaamheid van zeevarenden en tot wijziging van Richtlijn 2001/25/EG (PbEU L 255) (Stb. 2007, 100) wordt een nieuw onderdeel x toegevoegd aan artikel 1 van de Zeevaartbemanningswet. Als gevolg van het vervallen van onderdeel n zoals voorzien in artikel XIV, onderdeel A, onder 2, van het onderhavige wetsvoorstel, dienen de daaropvolgende onderdelen, waaronder het nieuwe onderdeel x, te worden verletterd. Aangezien de eerstgenoemde wet in werking treedt op 20 oktober 2007 zal de onderhavige wijziging niet op een eerder tijdstip kunnen plaatsvinden. Bij koninklijk besluit zal hiertoe zonodig een afwijkend tijdstip moeten worden vastgesteld.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J. C. Huizinga-Heringa