30 962
Aanvullende maatregelen inzake onder meer de terugzending van Antilliaanse en Arubaanse risicojongeren

nr. 6
BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 mei 2007

Bij koninklijke boodschap van 14 februari 2007 is een voorstel van wet houdende aanvullende maatregelen inzake onder meer de terugzending van Antilliaanse en Arubaanse risicojongeren ingediend bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2006/07, 30 962).

Dit voorstel voorziet in de mogelijkheid om overlastgevende Antilliaanse en Arubaanse jongeren die korter dan drie jaar in Nederland verblijven terug te zenden naar de Nederlandse Antillen respectievelijk Aruba. Voorts voorziet het wetsvoorstel in een bevoegdheid voor de strafrechter om als bijzondere voorwaarde voor een voorwaardelijke straf te bepalen dat de Antilliaan of Arubaan die korter dan 2 jaar als ingezetene in de GBA staat ingeschreven, teruggaat naar de Nederlandse Antillen of Aruba. Tenslotte voorziet het wetsvoorstel in de mogelijkheid om personen die eerder zijn teruggezonden, de toegang tot Nederland te ontzeggen.

Zoals ik in het debat met uw Kamer op 8 maart 2007 reeds heb aangegeven, heeft het kabinet besloten het nu voorliggende wetsvoorstel in te trekken. Dit naar aanleiding van – onder meer – het Coalitieakkoord dat verschillende op preventie gerichte maatregelen aankondigt en de omstandigheid dat de voorgestelde regeling slechts ten aanzien van een relatief beperkt aantal probleemjongeren zou kunnen worden ingezet.

De effectiviteit en doelmatigheid van het wetsvoorstel staan daardoor onder druk.

Gelet op het voorgaande acht ik een verdere behandeling van het voorstel van wet houdende aanvullende maatregelen inzake onder meer de terugzending van Antilliaanse en Arubaanse risicojongeren niet zinvol.

Daartoe gemachtigd door de Koningin trek ik, mede namens mijn ambtgenoten van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het voorstel van wet hierbij in.

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

C. P. Vogelaar

Naar boven