Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730961 nr. 4

30 961
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Wet OM-afdoening en enige andere wetten in verband met het wegnemen van enkele technische onvolkomenheden

nr. 4
OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN STATE EN VOORZOVER NADIEN GEWIJZIGD

I. Voorstel van wet

De artikelen I, onderdeel C, II, onderdeel A, V, en IX tot en met XI, ontbraken.

Artikel II, onderdeel B, was geletterd onderdeel A. Artikel II, onderdeel C, was geletterd onderdeel B, en daarin stond in plaats van «onder»: onderdeel.

In artikel III stond voor «77f» telkens «artikel» en stond in plaats van «onder»: onderdeel.

In artikel IV ontbrak onderdeel C en was onderdeel D geletterd onderdeel C. In dat onderdeel stond na «artikel 2, eerste lid,»: van de Invorderingswet 1990.

Artikel VI was geletterd artikel V.

Artikel VII was geletterd artikel VI, en daarin stond in plaats van «artikel I, onderdeel H, van de Wet van 5 oktober 2006 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot het hoger beroep in strafzaken, het aanwenden van gewone rechtsmiddelen en het wijzigen van de telastlegging (stroomlijnen hoger beroep) (Stb. 470)»: «het bij koninklijke boodschap van 8 oktober 2005 ingediende voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot het hoger beroep in strafzaken, het aanwenden van gewone rechtsmiddelen en het wijzigen van de telastlegging (stroomlijnen hoger beroep) (30 320)».

Artikel VIII was geletterd artikel VII, en daarin stond in plaats van «artikelen I, onderdelen A en B, II, onderdelen B en C, en III»: artikelen I tot en met III.

Artikel XII was geletterd artikel VIII, en daarin ontbrak het tweede lid, en stond in plaats van «1. De artikelen I, onderdelen A en B, II, onderdelen B en C, en III tot en met VIII van deze wet treden in werking»: Deze wet treedt in werking.

II. Artikelsgewijze toelichting in de memorie van toelichting

In de toelichting op artikel I stond in de voorlaatste zin in plaats van «artikel VIII»: «artikel VII», en in plaats van «artikel I, onderdelen A en B»: artikel I. De laatste zin van die toelichting ontbrak.

In het kopje boven de toelichting op de artikelen II, onderdelen B en C, en III ontbrak: «, onderdelen B en C,». In die toelichting stond in de eerste zin in plaats van «onderdeel B»: onderdeel A. In die toelichting stond in de voorlaatste zin in plaats van «artikel VIII»: «artikel VI», en stond in de laatste zin in plaats van «onderdeel C»: «onderdeel B», en in plaats van «onderdeel B»: onderdeel A.

In de voorlaatste zin van de toelichting op artikel IV, onderdeel A, stond in plaats van «onderdeel B»: onderdeel A.

In het kopje boven de toelichting op de artikelen IV, onderdeel B, en VI stond in plaats van «VI»: V.

De toelichting op de artikelen IV, onderdeel C, en V, alsmede het daaraan voorafgaande kopje, ontbraken.

In het kopje boven de toelichting op artikel IV, onderdeel D, stond in plaats van «onderdeel D»: onderdeel C. In die toelichting stond in plaats van «artikel IV, onderdeel D, van deze wet»: dit onderdeel.

In het kopje boven de toelichting op artikel VII stond in plaats van «VII»: VI. In die toelichting stond in plaats van: «artikel I, onderdeel H, van de Wet van 5 oktober 2006 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot het hoger beroep in strafzaken, het aanwenden van gewone rechtsmiddelen en het wijzigen van de telastlegging (stroomlijnen hoger beroep) (Stb. 470)»: «het wetsvoorstel stroomlijnen hoger beroep (Kamerstukken I, 2005/06, 30 320, A)», en stond in plaats van «de wet van 5 oktober 2006»: dat wetsvoorstel tot wet wordt verheven en.

In het kopje boven de toelichting op artikel VIII stond in plaats van «VIII»: VII.

De toelichting op de artikelen I, onderdeel C, II, onderdeel A, IX, X en XI, alsmede het daaraan voorafgaande kopje, ontbraken.