Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730959 nr. 2

30 959
Rijksbrede aanpassing van regels omtrent de reductie en vereenvoudiging van vergunningen teneinde de regeldruk te verminderen (Verzamelwet vereenvoudiging vergunningen)

nr. 2
VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de regeldruk te verminderen door onder meer het aantal bestaande vergunningen af te schaffen dan wel te vereenvoudigen met het oog op verlaging van het aantal regels dat als onnodige last voor de burger geldt;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK 1. MINISTERIE VAN JUSTITIE

ARTIKEL I

In artikel 9, tiende lid, van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus vervalt de tweede volzin.

HOOFDSTUK 2. MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT

ARTIKEL II

De Wet vervoer binnenvaart wordt als volgt gewijzigd:

A

Het opschrift van § 1 van afdeling 2 van hoofdstuk 2 komt te luiden: Vakbekwaamheid in het beroepsvervoer van goederen.

B

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. Aan een onderneming die beroepsvervoer van goederen verricht is ten minste een persoon verbonden aan wie een bewijs van vakbekwaamheid is afgegeven voor het beroepsvervoer van goederen en die daadwerkelijk en bij voortduring leiding geeft aan de vervoersactiviteit van de onderneming.

2. In het tweede lid wordt de zinsnede «De in het eerste lid bedoelde eisen betreffen» vervangen door: De vakbekwaamheid, bedoeld in het eerste lid, betreft de.

3. Het derde lid vervalt.

4. Het vierde lid:

a. wordt vernummerd tot derde lid;

b. wordt in dier voege gewijzigd dat na «de eisen» wordt ingevoegd: van vakbekwaamheid.

C

Artikel 12 vervalt.

D

Artikel 13 komt te luiden:

Artikel 13

Een bewijs van vakbekwaamheid is niet overdraagbaar en wordt verleend voor onbepaalde tijd.

E

De artikelen 15, 16 en 17 vervallen.

F

Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:

1. De eerste volzin van het eerste lid komt na «voldeed» te luiden: , kan Onze Minister ontheffing verlenen voor voortzetting van het onderhavige beroepsvervoer gedurende een termijn van ten hoogste een jaar.

2. In het tweede lid wordt «de vergunning» vervangen door: de ontheffing.

3. Het derde lid vervalt.

G

Artikel 19 komt te luiden:

Artikel 19

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden in elk geval nadere regels gegeven omtrent hetgeen nodig is ter uitvoering van artikel 14.

H

Artikel 20, eerste lid, komt als volgt te luiden:

1. Het is verboden beroepsvervoer van goederen op de binnenwateren te verrichten zonder dat is voldaan aan artikel 11, eerste lid of zonder dat daarvoor is afgegeven een door Onze Minister aangewezen geëigend en op het betreffende vervoer betrekking hebbend document van de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen, van een van de overige Staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, of van Zwitserland.

I

§ 2 van afdeling 2 van hoofdstuk 2 (artikelen 22 tot en met 26) vervalt.

J

Afdeling 4 van hoofdstuk 2 (artikelen 41 tot en met 49) vervalt.

K

Afdeling 6 van hoofdstuk 2 (artikel 52) vervalt.

L

Artikel 56 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «de in het tweede lid genoemde documenten» vervangen door: de Rijnvaartverklaring, bedoeld in artikel 5, het bewijs van toelating, bedoeld in artikel 6, of een gewaarmerkt afschrift van de Rijnvaartverklaring of van het bewijs van toelating,.

2. Het tweede lid vervalt.

3. Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid.

M

Artikel 58a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komt de opsomming «11, 15, 16, 17, 18, 43 en 45,» te luiden: 11 en 18.

2. Het tweede lid vervalt.

3. Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid.

4. In het tweede lid (nieuw) vervallen de woorden «en tweede».

N

Artikel 72 vervalt.

O

In hoofdstuk 8 vervallen afdeling 1 en afdeling 2 van § 7 (artikelen 80 tot en met 83).

ARTIKEL III

In artikel 1, onder 3°, van de Wet op de economische delicten vervalt in de zinsnede met betrekking tot de Wet vervoer binnenvaart de verwijzing naar de artikelen 15, tweede lid, 16, tweede lid, 23, tweede en vierde lid, 24, 26, 43, eerste lid, 44, 46, tweede lid, 48, eerste lid, 49, 74, 81 en 82.

ARTIKEL IV

De Wet personenvervoer 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel n door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

o. communautaire vergunning: vergunning als bedoeld in artikel 3bis van verordening (EEG) nr. 684/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 16 maart 1992 houdende gemeenschappelijke regels voor het internationaal vervoer van personen met touringcars en met autobussen (PbEG 1992 L74).

B

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt «vergunning voor collectief personenvervoer» vervangen door: communautaire vergunning.

2. Onder vernummering van het tweede en het derde lid tot derde en vierde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing in de bij algemene maatregel van bestuur bepaalde gevallen.

3. In het vierde lid (nieuw) wordt «tweede lid» vervangen door: derde lid.

C

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. Een vergunning als bedoeld in artikel 4, eerste lid, wordt verleend voor een periode van vijf jaar.

2. Onder vernummering van het tweede tot en met het zevende lid tot derde tot en met achtste lid wordt een lid ingevoegd luidende:

2. Een vergunning als bedoeld in artikel 4, derde lid, wordt verleend voor onbepaalde tijd.

D

De artikelen 112 en 114 vervallen.

HOOFDSTUK 3. MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

ARTIKEL V

Artikel 3.4 van de Telecommunicatiewet wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

c. voor een in het frequentieplan aangegeven bestemming vergunningvrij mag worden gebruikt.

2. Het tweede lid komt te luiden:

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot:

a. het gebruik van de aangewezen frequentieruimte, bedoeld in het eerste lid;

b. de aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a;

c. bekwaamheidseisen voor gebruikers van frequentieruimte;

d. een meldingsplicht voor het gebruik van frequentieruimte als bedoeld in het eerste lid, onder c.

HOOFDSTUK 4. MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

ARTIKEL VI

Artikel 38 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten vervalt.

HOOFDSTUK 5. MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

ARTIKEL VII

De volgende wetten worden ingetrokken:

a. de Wet van 19 oktober 1998, houdende wijziging van de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1998, 629),

b. de Wet van 15 september 2005 tot wijziging van de Meststoffenwet en intrekking van de Wet verplaatsing mestproductie en de Wet herstructurering varkenshouderij (vereenvoudiging productierechten) (Stb. 2005, 480), en

c. de Wet van 23 juni 1994, tot wijziging van de Wet bedreigde uitheemse diersoorten (Stb. 1994, 575).

HOOFDSTUK 6. MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

ARTIKEL VIII

Afdeling 4 van de Sanctiewet 1977 vervalt.

HOOFDSTUK 7. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

ARTIKEL IX

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

ARTIKEL X

Deze wet wordt aangehaald als: Verzamelwet vereenvoudiging vergunningen.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Economische Zaken,