Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202030950 nr. 184

30 950 Rassendiscriminatie

Nr. 184 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 april 2020

Op 23 april 2020 verscheen het rapport «Discriminatiecijfers in 2019». Het betreft een gezamenlijke rapportage van de discriminatie registraties door de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) en de politie, opgesteld door Art.1, in samenwerking met de branchevereniging van ADV’s, Discriminatie.nl. Het rapport geeft een overzicht van de meldcijfers en biedt, voor zover mogelijk, een duiding van deze cijfers en van de meldcijfers van de twee andere officiële instanties waar discriminatie kan worden gemeld: het College voor de rechten van de mens en het Meldpunt internetdiscriminatie (MiND).

Naast dit landelijke rapport zijn eveneens tien regionale rapportages gepubliceerd, waarin de meldcijfers zijn gepresenteerd en geanalyseerd op het niveau van de tien politie-eenheden. Ik stuur u hierbij, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid, het landelijke rapport1.

De politie registreerde vorig jaar 17 procent meer discriminatie-incidenten. Bij de ADV’s gaat het om toename van 1,4 procent. Bij MiND steeg het aantal meldingen van discriminatie op internet met 19 procent. Bij het College voor de Rechten van de Mens nam het aantal verzoeken om een oordeel met 6 procent toe en er kwamen 11 procent meer vragen en meldingen binnen. Elk incident van discriminatie is er een te veel. Iedereen moet mee kunnen doen. Deze cijfers geven aan dat een gerichte aanpak ontzettend belangrijk is.

Discriminatie was, los van de officiële meldingen en registraties, geregeld het onderwerp van verhitte publieke en politieke discussies. De Nashville-verklaring, het stringente voorkeursbeleid van de TU Eindhoven en het plan om kunstmatige inseminatie voor lesbische en alleenstaande vrouwen uit het basispakket van de zorgverzekering te halen, leidden vorig jaar tot aanzienlijk meer meldingen bij ADV’s. Ook was discriminatie op de arbeidsmarkt wederom een veelbesproken thema en zorgden racistische spreekkoren op de voetbaltribunes voor geschokte reacties.

Tevens stuur ik u, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het rapport «Ervaren discriminatie II»2 dat het Sociaal en Cultureel Planbureau op 2 april 2020 uitbracht. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en betreft een herhaling van een eerder onderzoek in 2013. Het onderzoek brengt in kaart in welke mate discriminatie door verschillende bevolkingsgroepen wordt ervaren en geeft dan ook een belangrijke aanvulling op de cijferrapportage.

Nadere toelichting op deze rapporten en op andere lopende onderzoeken en acties om discriminatie aan te pakken, volgt in de voortgangsbrief over de kabinetsaanpak van discriminatie en in de voortgangsrapportage bij het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018–2021. Deze beide brieven worden voor de zomer aan uw Kamer toegezonden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.