Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2016-2017
Kamerstuk 30950 nr. 116

Gepubliceerd op 22 mei 2017 14:17

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier Bijlagen30 950 Rassendiscriminatie

Nr. 116 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 mei 2017

In het Nationaal actieprogramma tegen discriminatie van 22 januari 2016 heb ik aangekondigd onderzoek te laten doen naar de werking van de antidiscriminatievoorzieningen (adv’s) in de praktijk. Hierbij bied ik u het onderzoeksrapport aan1.

De adv’s hebben een belangrijke rol bij het signaleren en bestrijden van discriminatie op lokaal of regionaal niveau. Zij registreren meldingen en zij bieden onafhankelijke bijstand aan slachtoffers van discriminatie. Elke gemeente is sinds 2009 op grond van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) verplicht een dergelijke voorziening in te richten. Alle gemeenten hebben dat gedaan. Zij hebben op grond van de Wga echter een grote mate van beleidsvrijheid ten aanzien van de inrichting en financiering van de adv en de financiering van extra taken zoals preventie. Dit heeft geleid tot grote verschillen tussen de diverse adv’s. De afgelopen jaren zijn diverse zorgen geuit over het functioneren van de adv’s, die verband houden met deze verscheidenheid. Daarom heb ik onderzoek laten uitvoeren naar de werking van de adv’s.

Het onderzoek is uitgevoerd door Regioplan. Regioplan heeft van alle adv’s in kaart gebracht hoe zij zijn ingericht, gefinancierd en welke taken zij uitvoeren. Daarnaast is onderzocht in hoeverre deze aspecten van invloed zijn op de effectiviteit van de adv’s in de ondersteuning van slachtoffers van discriminatie.

Kort gezegd is de conclusie van Regioplan dat de grotere, regionaal georganiseerde adv’s effectiever zijn dan de lokaal georganiseerde adv’s. Hoewel in die regio’s niet elke gemeente een loket heeft waar discriminatie kan worden gemeld, lijkt het voordeel – in de vorm van meer fte’s, meer kennis, meer slagkracht en een sterkere positie ten opzichte van gemeenten en politie –, groter dan de laagdrempeligheid van de voorziening.

De resultaten van het onderzoek bieden aanleiding om de inrichting en financiering van de adv’s tegen het licht te houden, in het kader van de vergroting van hun effectiviteit. Omdat dit impliceert dat keuzes moeten worden gemaakt over het huidige stelsel zoals voorzien in de Wga laat ik dat – gelet op de demissionaire status van het kabinet – over aan het volgende kabinet.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl