Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200830925 nr. 11

30 925
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende minimumnormen voor de erkenning en de status van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming (PbEU L 304)

nr. 11
MOTIE VAN HET LID FRITSMA

Voorgesteld 7 november 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst asielvergunningen voor een periode van vijf jaar verstrekt, gedurende welke periode geen toetsmoment meer is ingebouwd waarbij vergeleken wordt of sprake is van intrekkingsgronden;

verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat na het verstrekken van een asielvergunning elk jaar actief wordt getoetst op het aanwezig zijn van intrekkingsgronden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fritsma