Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200830925 nr. 10

30 925
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende minimumnormen voor de erkenning en de status van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming (PbEU L 304)

nr. 10
MOTIE VAN HET LID FRITSMA

Voorgesteld 7 november 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat na vijf jaar een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd kan worden verkregen en dat deze vergunning niet kan worden ingetrokken wegens het wegvallen van de verleningsgrond;

verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat asielvergunningen per definitie tijdelijk zijn en dat deze vergunningen actief worden ingetrokken wanneer de verleningsgrond is weggevallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fritsma