Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730912 nr. 2

30 912
Regels inzake de aanspraak op een inkomensafhankelijke financiële bijdrage in de kosten van kinderen (Wet op de kindertoeslag)

nr. 2
VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat personen voor wie de kosten van kinderen in verhouding tot hun inkomen een te zware last vormen, een financiële bijdrage in die kosten ontvangen;

Zo is het dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1 Algemene bepalingen

1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

b. kindertoeslag: een financiële bijdrage van het Rijk in de kosten voor kinderen;

c. ouder: de verzekerde in de zin van de Algemene Kinderbijslagwet.

2. De hoogte van de kindertoeslag is afhankelijk van de draagkracht.

3. Artikel 4 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen is niet van toepassing.

Artikel 2 Aanspraak en hoogte kindertoeslag

1. Aanspraak op een kindertoeslag heeft de ouder van een kind voor wie aan die ouder op grond van artikel 18 van de Algemene Kinderbijslagwet kinderbijslag wordt betaald of zou worden betaald indien de artikelen 7, tweede lid, en 7a van die wet niet van toepassing zouden zijn, indien het gezamenlijke toetsingsinkomen van die ouder en zijn partner minder bedraagt dan € 44 591, met dien verstande dat de aanspraak reeds bestaat met ingang van de kalendermaand na de maand waarin het oudste kind is geboren dan wel tot zijn huishouden gaat behoren tot en met de kalendermaand waarin het jongste kind de leeftijd van 18 jaar bereikt.

2. De kindertoeslag bedraagt:

a. bij een gezamenlijk toetsingsinkomen van die ouder en zijn partner van niet meer dan € 28 521: € 924;

b. bij een gezamenlijk toetsingsinkomen van die ouder en zijn partner van meer dan € 28 521: € 924 verminderd met 5,75% van het verschil tussen dat gezamenlijke toetsingsinkomen en € 28 521.

3. Een ouder als bedoeld in het eerste lid en zijn partner die tevens ouder is als bedoeld in het eerste lid worden voor de toepassing van deze wet geacht gezamenlijk één aanspraak te hebben.

4. Indien aan twee ouders kinderbijslag wordt uitbetaald op basis van het recht op kinderbijslag van één van die ouders, heeft alleen de ouder, wiens recht op kinderbijslag wordt uitbetaald aanspraak op een kindertoeslag.

5. De aanspraak op een kindertoeslag wordt voor iedere kalendermaand afzonderlijk bepaald.

Artikel 3 Aanpassing bedragen

1. Bij het begin van het kalenderjaar worden de bedragen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, aangepast overeenkomstig de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001. De aangepaste bedragen worden bij ministeriële regeling bekend gemaakt.

2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen de bedragen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, in afwijking van het eerste lid worden verhoogd.

Artikel 4 Inkomen en vermogen

De kindertoeslag blijft buiten beschouwing bij de verlening van andere op het inkomen of vermogen afgestemde publiekrechtelijke uitkeringen en verstrekkingen.

Artikel 5 Uitvoering

1. De Belastingdienst/Toeslagen is belast met de uitvoering van deze wet.

2. De ouder die

a. over het berekeningsjaar aanspraak heeft op een kindertoeslag, en

b. over het berekeningsjaar reeds in aanmerking komt voor een andere tegemoetkoming waarvan de uitvoering is opgedragen aan de Belastingdienst/Toeslagen, wordt geacht een aanvraag als bedoeld in artikel 15 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen voor de kindertoeslag te hebben gedaan.

3. Voor de toepassing van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen wordt in het geval, bedoeld in het tweede lid, de aanvraag geacht te zijn gedaan op het moment waarop de Belastingdienst/Toeslagen bekend is geworden dat de ouder aanspraak heeft op een kindertoeslag.

Artikel 6 Overgangsbepaling aanvraag

Degene bij wie in het jaar 2006 bij de vaststelling van de verschuldigde inkomstenbelasting op grond van artikel 2.7 van de Wet inkomstenbelasting 2001 kinderkorting in aanmerking is genomen en die voor het berekeningsjaar niet in aanmerking komt voor een andere tegemoetkoming waarvan de uitvoering is opgedragen aan de Belastingdienst/Toeslagen, wordt geacht voor het jaar 2008 een aanvraag te hebben gedaan als bedoeld in artikel 15 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. Voor de toepassing van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen wordt in dat geval de aanvraag geacht te zijn gedaan op 1 oktober 2007.

Artikel 7 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001

De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 104, onderdeel b, komt te luiden:

b. uitkeringen op grond van de Algemene Kinderbijslagwet en de kindertoeslag op grond van de Wet op de kindertoeslag;.

B

Artikel 8.2, onderdeel c, vervalt.

C

In artikel 8.9, eerste lid, wordt «de voor de belastingplichtige geldende arbeidskorting, kinderkorting» vervangen door «de voor de belastingplichtige geldende arbeidskorting» en «de voor hem geldende algemene heffingskorting, arbeidskorting, kinderkorting» vervangen door: de voor hem geldende algemene heffingskorting, arbeidskorting.

D

Artikel 8.12 vervalt.

E

Artikel 9.3, tweede lid, onderdeel c, vervalt.

F

In artikel 10.1 wordt «8.12, 8.14» vervangen door: 8.14.

Artikel 8 Wijziging van de Wet werk en bijstand

In artikel 31, tweede lid, onderdeel c, van de Wet werk en bijstand wordt «de kinderkorting en de jonggehandicaptenkorting» vervangen door: de jonggehandicaptenkorting.

Artikel 9 Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

De Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 14 wordt een lid toegevoegd, luidende

5. Bij wet kan worden bepaald dat een belanghebbende geacht wordt een aanvraag te hebben gedaan.

B

In artikel 46 wordt «op grond van wetgeving van een andere mogendheid» vervangen door: op grond van een buitenlandse regeling of een regeling van een volkenrechtelijke organisatie.

Artikel 10 Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

In artikel 34, eerste lid, onderdeel h, van de Wet uitvoeringsorganisatie werk en inkomen wordt na «artikel 58 van de Zorgverzekeringswet, opgedragen taken» ingevoegd: of ten behoeve van de uitvoering van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen door de Belastingdienst/Toeslagen.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 12 Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Wet op de kindertoeslag.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

De Minister van Financiën,