Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330862 nr. 90

30 862 Goedkeuring van het op 21 december 2005 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest betreffende de uitvoering van de ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (Trb. 2005, 310)

Nr. 90 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 maart 2013

Hierbij informeer ik u over de uitkomsten van het vervolgonderzoek naar drie buitendijkse maatregelen voor natuurherstel in de Westerschelde. Tevens zend ik u, mede namens de minister van Infrastructuur en Milieu, mijn reactie op het verzoek van 6 februari van de vaste commissie voor Economische Zaken over de opnames van Rijkswaterstaat over de oppervlakte(ontwikkeling) van de verschillende estuariene ecotopen in de Westerschelde («ecotopenkaarten»).

Vorige maand heeft Deltares het rapport « Vervolgonderzoek drie buitendijkse maatregelen voor natuurherstel in de Westerschelde» opgeleverd.1 Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het vorige kabinet ter onderbouwing van één van de alternatieve maatregelen voor ontpoldering van de Hedwigepolder. Het onderzoek bevat op basis van de best beschikbare wetenschappelijke kennis een kwalitatieve onderbouwing van drie locaties (de Platen van Ossenisse, de Slikken van Hulst en de Appelzak) waar het ecotoop « laagdynamisch intergetijdengebied» gerealiseerd zou kunnen worden. De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen ten behoeve van de kennisvermeerdering over het Westerschelde-estuarium.

In het Deltares-rapport wordt gebruik gemaakt van de (voorlopige) ecotopenkaarten van Rijkswaterstaat. De ecotopenkaarten geven inzicht in de ontwikkeling in omvang van de verschillende estuariene ecotopen in de Westerschelde. Deze meegestuurde ecotopenkaarten (2008 en 2010) zijn met het oog op onderlinge vergelijkbaarheid nog «onder bewerking».2 De definitieve kaarten over 2008 en 2010 (alsmede de kaart van 2011) zullen eind 2013 beschikbaar komen. De activiteit flexibel storten van baggerspecie door Rijkswaterstaat gebeurt overigens niet in het kader van buitendijkse maatregelen (pakket natuurherstel Westerschelde), maar in het kader van mitigerende maatregelen met betrekking tot de derde verruiming van de vaargeul van de Westerschelde.

Presentatie van de voorlopige resultaten van dat onderzoek heeft plaatsgevonden. Het is nog te prematuur om definitieve conclusies te trekken.

De staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer