Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330826 nr. 32

30 826 Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij)

Nr. 32 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 juli 2013

Hierbij ontvangt u de beantwoording van de vragen van uw vaste Commissie voor Economische Zaken, ingezonden op 29 mei 2013.

De commissie heeft gevraagd om betreffende de ministeriële regelingen opgenomen in de Wet verbod pelsdierhouderij, aan te geven wanneer de regelingen gereed zijn en naar de Kamer gestuurd zullen worden. De commissie heeft tevens gevraagd aan te geven wie er ten behoeve van de regelingen geconsulteerd worden.

Momenteel werk ik aan een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) op grond van de Wet verbod pelsdierhouderij. Op grond van die AMvB kan aan nertsenhouders een tegemoetkoming in de kosten worden gegeven voor de sloop of ombouw van gebouwen waarin nertsen beroepsmatig worden gehouden. De AMvB zal in een ministeriële regeling nader worden uitgewerkt. Tevens wordt het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 gewijzigd zodat de nertsenhouders gebruik kunnen maken van de ruimere mogelijkheden ingeval van overheidsingrijpen bij toepassing van de herinvesteringreserve en de doorschuifregeling naar andere onderneming bij staking.

Er wordt in de Wet verbod pelsdierhouderij bepaald dat een tegemoetkoming wordt gegeven. Ten aanzien van de tegemoetkoming voor sloop- en ombouwkosten is daarom sprake van staatssteun. Dat betekent dat de AMvB goedgekeurd moet worden door de Europese Commissie. Daartoe zal in ieder geval een prenotificatie moeten plaatsvinden en daarna een officiële notificatie.

Voorafgaande aan de notificatie zal de AMvB worden voorgehangen bij het parlement, gedurende een maand, voordat de AMvB naar de Raad van State gaat. Op deze wijze kan nog rekening gehouden worden met eventuele wijzigingen vanuit uw Kamer.

Over deze regelgeving zal ik nader overleggen met IPO/VNG en overheden en de branchevereniging van de pelsdierhouders.

Mijn planning is deze AMvB in het najaar aan uw Kamer te sturen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma