30 821 Nationale Veiligheid

Nr. 81 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juni 2019

Met deze brief bied ik, namens het kabinet, uw Kamer de Nationale Veiligheid Strategie 2019 aan1.

Nationale veiligheid is een kerntaak van de overheid. Waar zich dreigingen of risico’s voordoen, spant de overheid zich in om Nederland weerbaar(der) te maken. Dit vraagt om een robuuste aanpak die kan meebewegen met de ontwikkeling van dreigingen, risico’s en de mate van weerbaarheid. Die aanpak wordt beschreven in de Nationale Veiligheid Strategie 2019 (hierna NVS 2019). De NVS 2019 brengt in kaart welke nationale veiligheidsbelangen we moeten beschermen, door welke dreigingen en risico’s deze belangen worden aangetast, en hoe we deze dreigingen het hoofd kunnen bieden. Met de NVS 2019 wordt invulling gegeven aan toezeggingen aan uw Kamer om een meerjarige visie en dreigingsaanpak voor het versterken van de nationale veiligheid2 te creëren op basis van een geïntegreerde risicoanalyse3. Deze geïntegreerde risicoanalyse is onafhankelijk opgesteld door het multidisciplinaire Analistennetwerken Nationale Veiligheid (ANV).

De NVS is interdepartementaal tot stand gekomen, in samenwerking met de publieke en private sector, de veiligheidsregio’s en veiligheidsorganisaties. Ook heeft externe consultatie plaatsgevonden onder jonge professionals uit verschillende publieke en private organisaties. De basis voor een bredere coalitie van betrokken maatschappelijke partners is gelegd in een korte werkconferentie over de NVS die onlangs heeft plaatsgevonden.

De NVS vervangt de Strategie Nationale Veiligheid (uit 2007) en het daarmee samenhangende instrumentarium.

De NVS 2019 is opgebouwd uit twee delen: een strategisch kader en een dynamisch agendagedeelte. In het strategische kader wordt gedefinieerd wat we onder de nationale veiligheid verstaan en hoe de nationale veiligheidsaanpak is vormgegeven. Belangrijkste element is de introductie van de cyclische werkwijze van de NVS, waarmee de nationale veiligheidsaanpak toekomstbestendig wordt versterkt. Met de strategische cyclus van de NVS wordt dit proces iedere drie jaar herhaald onder coördinatie en (proces-)regie van de NCTV, in nauwe samenwerking met de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie en de overige betrokken departementen. Met deze cyclus wordt invulling gegeven aan de EU-verplichting tot het periodiek uitvoeren van een risk assessment4.

Het agendagedeelte geeft weer voor welke dreigingen en risico’s er versterkte maatregelen nodig zijn. Die maatregelen behoeven onder verantwoordelijkheid van de betrokken vakdepartementen nog wel nadere concretisering. Voor de NVS 2019 zijn dit de zeven prioritaire thema’s: aanpak statelijke dreigingen, polarisatie, bescherming vitale infrastructuur, terrorisme, militaire dreigingen, criminele ondermijning en cybersecurity.

Met de Nationale Veiligheid Strategie en de daarin opgenomen aanpak, zijn we in staat om Nederland te blijven beschermen tegen de ontwikkeling van dreigingen en risico’s en wordt de nationale-veiligheidsaanpak toekomstbestendig versterkt.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Brief d.d. 15 september 2016 van de Minister van V&J, Kamerstuk 30 821, nr. 32.

X Noot
3

Brief d.d. 15 januari 2018 van de Minister van Defensie, Kamerstuk 34 775 X, nr. 72.

X Noot
4

Uitwerking van de verplichting uit Besluit Nr. 1313/2013/EU Uniemechanisme voor civiele bescherming.

Naar boven