30 821 Nationale Veiligheid

Nr. 76 MOTIE VAN DE LEDEN VON MARTELS EN GEURTS

Voorgesteld 29 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Algemene Rekenkamer in het rapport «Dijkverzwaring: cybersecurity en vitale waterwerken» een achttal concrete aanbevelingen doet die door de Minister zijn onderschreven;

verzoekt de regering, de uitvoering van de onderschreven aanbevelingen voor de zomer van 2020 te evalueren en de resultaten aan de Kamer te melden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Von Martels

Geurts

Naar boven