30 821 Nationale Veiligheid

Nr. 75 MOTIE VAN DE LEDEN VON MARTELS EN GEURTS

Voorgesteld 29 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij een cyberaanval op vitale waterwerken andere vitale sectoren, zoals woongebieden, bedrijfsterreinen, verbindingen en luchtvaart, ook geraakt kunnen worden (de zogenaamde cascade-effecten);

verzoekt de regering, om de effecten op andere vitale sectoren van een cyberaanval op waterwerken in 2019 in beeld te brengen en daarbij voorstellen te doen om geëigende maatregelen te nemen om die gevolgen te voorkomen dan wel te mitigeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Von Martels

Geurts

Naar boven