Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730821 nr. 3

30 821
Nationale Veiligheid

nr. 3
BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 mei 2007

Hierbij bied ik u aan de strategie nationale veiligheid en het bijbehorende werkprogramma 2007–2008, zoals deze zijn vastgesteld in de ministerraad op 20 april jl.1

In het Algemeen Overleg op 6 februari jl. is al met leden van uw kamer gesproken over het belang te kunnen beschikken over een strategie voor versterking van de nationale veiligheid (kamerstuk 30 821, nr. 2). Bedoeld AO vond plaats naar aanleiding van onder meer de brief van 2 oktober 2006 (Kamerstukken II, 2006–2007, 30 821, nr. 1) waarin mijn voorganger u, namens het kabinet, heeft geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het opstellen van de strategie.

Omdat zowel de strategie als het werkprogramma voor zichzelf spreekt, verwijs ik u kortheidshalve naar de bijlagen.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.