30 821 Nationale Veiligheid

Nr. 122 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 december 2020

Over het voornemen een stelsel van investeringstoetsing te ontwikkelen heb ik uw Kamer geïnformeerd op 11 november 2019 middels de brief Investeringstoets op risico’s voor de nationale veiligheid (Kamerstuk 30 821, nr. 97). Met deze brief reageer ik op het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat om te vernemen waarom dit wetsvoorstel langer op zich laat wachten en of het mogelijk is dit wetsvoorstel alsnog versneld bij de Kamer in te dienen.

Ik laat u hierbij, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid, weten dat het kabinet met hoge prioriteit werkt aan dit wetsvoorstel. In de originele planning is uitgegaan van het meest optimistische tijdpad. Vanwege de complexiteit van het wetsvoorstel is dit niet haalbaar gebleken. Het is belangrijk dat het wetsvoorstel een zorgvuldig wetgevingsproces doorloopt waarin het voorstel interdepartementaal afgestemd wordt, het publiekelijk geconsulteerd wordt en verschillende instanties adviezen uitbrengen of toetsen doen. Hiermee wordt de kwaliteit van het wetsvoorstel gewaarborgd. Gegeven het belang van het wetsvoorstel streeft het kabinet ernaar dat het wetsvoorstel voor het einde van dit jaar aangeboden wordt aan de afdeling advisering van de Raad van State. Naar verwachting kan het dan in het eerste kwartaal van 2021 aan uw Kamer aangeboden worden. Enige uitloop op de oorspronkelijke planning blijft daarmee zo beperkt mogelijk.

Het kabinet is doordrongen van het belang van dit wetsvoorstel. Als gevolg van de huidige economische omstandigheden tegen de achtergrond van de COVID19-uitbraak kan het risico toenemen dat ondernemingen te maken krijgen met ongewenste overnames of investeringen. Daarom heeft het kabinet op 2 juni 2020 aangekondigd dat het voornemens is om een peildatum op te nemen in het wetsvoorstel. Daarmee kunnen, na inwerkingtreding van de wet, overnames en investeringen die vanaf 2 juni 2020 zijn gedaan met terugwerkende kracht getoetst worden – mits deze binnen de reikwijdte van de wet vallen en er vanuit de bescherming van onze nationale veiligheid aanleiding voor is.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Naar boven