30 800 XIV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007

nr. 47
MOTIE VAN HET LID ATSMA C.S.

Voorgesteld 7 december 2006

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet voornemens is om over te gaan tot de introductie van een kentekenbewijs voor tractoren;

overwegende, dat het kabinet inzet op vermindering van de wet- en regeldruk, alsmede lastenverlaging;

overwegende, dat invoering van kentekens van tractoren leidt tot extra regel- en werkdruk en kosten en op veel praktische bezwaren stuit;

verzoekt de regering de Kamer geen voorstellen te doen aangaande de invoering van een kenteken voor tractoren, aanhangers en machines,

en gaat over tot de orde van de dag.

Atsma

Van der Vlies

Snijder-Hazelhoff

Naar boven