30 800 XIV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007

nr. 145
BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 september 2007

Hierbij bied ik u het onderzoeksrapport «Verbod op verrijkte kooien voor leghennen in Nederland, een verkenning van de gevolgen» aan1. Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de motie-Thieme c.s. (Kamerstuk 30 800 XIV, nr. 65). In het rapport wordt het huidige gebruik van de zogenoemde verrijkte kooi in de legpluimveehouderij en de kosten van een wettelijk verbod op de verrijkte kooi in Nederland in beeld gebracht. Verder wordt in het rapport ingegaan op welzijnsaspecten van de verrijkte kooi, de situatie in een aantal andere lidstaten met betrekking tot de toepassing van de verrijkte kooi, de te verwachten gevolgen van een verbod op de verrijkte kooi in Nederland voor de markt van tafeleieren en eiproducten en voor de legpluimveesector.

Zoals ik eerder aan de Kamer heb aangegeven, is dit onderzoeksrapport een belangrijke bouwsteen voor mijn besluit over het wel of niet doorvoeren van een wettelijk verbod op de verrijkte kooi in Nederland. Ik zal mijn besluit kenbaar maken bij het uitbrengen van de Nota Dierenwelzijn in het komende najaar.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven