30 800 XII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007

21 109
Uitvoering EG-Richtlijnen

nr. 46
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 november 2006

Als vervolg op mijn brieven van 3 februari 2004 (Kamerstuk 29 200 XII, nr. 106) en 17 augustus 2004 (Kamerstuk 21 109, nr. 140) over onder meer mijn beleidsvoornemens op het gebied van landbouwtrekkers in het verkeer, breng ik u met deze brief op de hoogte van mijn besluiten over de uitvoering van deze voornemens.

Nederland heeft in 2005 de Europese Richtlijn 2003/37/EG betreffende de typegoedkeuring van land- en bosbouwtrekkers geïmplementeerd. Deze richtlijn vereist een registratie dat een trekker behoort tot een type waarvoor typegoedkeuring is verleend. Een kentekenplicht is hiervoor een voor de hand liggend systeem. Tevens kan door een kentekenplicht in te voeren, worden voorkomen dat niet-typegoed-gekeurde trekkers in Nederland tot het verkeer worden toegelaten.

Voor trekkers geldt momenteel een toegestane maximumsnelheid van 25 km per uur op de openbare weg. Ik heb de consequenties laten onderzoeken van een aanpassing van de maximaal toegestane rijsnelheid. Uit dat onderzoek is gebleken dat een hogere maximumsnelheid op gebiedsontsluitingswegen beter is voor de verkeersveiligheid doordat de snelheidsverschillen tussen verschillende soorten gemotoriseerd verkeer kleiner worden. Dit is positief voor de verkeersafwikkeling en doorstroming. Daarom neem ik het principe-besluit om de toegestane maximumsnelheid voor trekkers die aan belangrijke verkeersveiligheidseisen voldoen, te verhogen naar 40 km per uur op die wegen waar voor het andere gemotoriseerd verkeer een maximumsnelheid van hoger dan 50 km per uur geldt. Uit het onderzoek is ook gebleken dat een verhoging van de maximumsnelheid op wegen binnen de bebouwde kom ongewenst is, vooral door het feit dat deze wegen ook veel door fietsers en voetgangers worden gebruikt. Daarom neem ik het principe-besluit om de toegestane maximumsnelheid voor trekkers op 25 km per uur te laten op die wegen waar voor het andere gemotoriseerd verkeer een maximumsnelheid van U. minder dan 50 km per uur geldt.

In Nederland geldt een trekkercertificaat voor jongeren van 16 en 17 jaar als arbeid met landbouwtrekkers wordt verricht. Ter bevordering van de verkeersveiligheid wil ik een rijbewijs invoeren voor het besturen van een trekker op de openbare weg. Het rijbewijs stelt hogere eisen aan de chauffeur dan het huidige trekkercertificaat.

Het rijexamen zal gefaseerd worden ingevoerd.

Gezien het bovenstaande heb ik besloten dat de adequate uitvoering van Richtlijn 2003/37/EG en de bevordering van de verkeersveiligheid in relatie tot landbouwtrekkers in Nederland als volgt verder zal worden uitgewerkt:

• Invoering van een kentekenplicht voor alle land- en bosbouwtrekkers en hun aanhangwagens die gebruik maken van de openbare weg.

• In principe een verhoging van de maximumsnelheid naar 40 km per uur voor bepaalde categorieën land- en bosbouwtrekkers die voldoen aan belangrijke verkeersveiligheidseisen en alleen op wegen waar voor het andere gemotoriseerd verkeer een maximumsnelheid van hoger dan 50 km per uur geldt.

• Invoering van een rijbewijsplicht voor alle bestuurders van land- en bosbouwtrekkers van 16 jaar en ouder.

De opstelling en vaststelling van de noodzakelijke regelgeving en de uitvoering ervan is veelomvattend en de huidige inschatting is dat de nieuwe regelgeving voor trekkers in de loop van 2009 in werking kan treden.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K. M. H. Peijs

Naar boven