30 800 IXB
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2007

nr. 10
BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 december 2006

Op 25 november 2006 heeft de directeur-generaal Belastingdienst de douanemedewerkers geïnformeerd over een voorgenomen reorganisatie bij de douane.

Hierbij informeer ik u over de ontwikkelingen.

Al enige tijd is het duidelijk dat de douaneprocessen ingrijpend gaan veranderen.

Er moet voor worden gezorgd dat douane Nederland het bedrijfsleven blijft faciliteren en, waar nodig, controleren.

Dit kan niet gerealiseerd worden door een paar aanpassingen en verbeteringen. Een reorganisatie is nodig. Want:

- de goederen moeten aan de EU-buitengrens beter worden gecontroleerd op veiligheidsaspecten, zoals is afgesproken in de EU; rekening moet worden gehouden met een sterke groei van de goederenstromen aan de buitengrens;

- er staat een compleet herontwerp van de douaneprocessen op stapel met verdergaande automatisering; is nu nog de aangifte de start van het controleproces, straks zal veel gebruik worden gemaakt van certificering van ondernemers; het tempo daarvan wordt mede bepaald door het bedrijfsleven; dat is daar overigens al druk mee doende.

Het gevolg zal zijn dat het douanewerk in het binnenland gaat verdwijnen en aan de buitengrens toeneemt. De periode 2007–2012 is nodig om te komen tot een andere douane-organisatie.

In de eerdergenoemde brief aan de douanemedewerkers is per proces en activiteit aangegeven wat de veranderingen naar verwachting zullen zijn. Deze brief heb ik als bijlage bij deze brief gevoegd1.

In de brief aan de medewerkers is tot slot nog een passage gewijd aan de stand van zaken rondom «Schiphol/PAX».

De toenemende veiligheidseisen zullen ertoe leiden dat passagiers door drie instanties worden gecontroleerd: door de douane, door de Koninklijke marechaussee en door de security.

Dat is niet te begrijpen voor passagiers en het is niet goed voor de Luchthaven Schiphol. Het lijkt logisch met het oog op een efficiënte controle te bezien op welke manier de controles worden ingericht. Hiernaar is inmiddels een interdepartementaal onderzoek onder voorzitterschap van de secretaris-generaal van Financiën gestart.

Ik acht de reorganisatie van wezenlijk belang voor het goed functioneren van de douane aan de ene kant en het faciliteren van het bedrijfsleven in de toekomst aan de andere kant. Het onderzoek naar de controles van passagiers op Schiphol is gestart vanuit het perspectief van de burger ten einde de overlast van alle controles bij het vliegen zoveel mogelijk te beperken.

De Minister van Financiën,

G. Zalm


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven