30 800 IXB
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2007

nr. 1
VOORSTEL VAN WET

19 september 2006

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

 De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 2

 De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Domeinen Roerende Zaken van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 3

 De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

 Artikel 66, vijfde en zesde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 komt voor de accountantsdienst van het ministerie van Financiën voor het jaar 2007 als volgt te luiden:

5. De resultaten van de controle worden jaarlijks vastgelegd in rapporten die zijn gericht aan Onze betrokken Minister. Het samenvattende rapport bevat, behalve de belangrijkste bevindingen van de controle, een accountantsverklaring.

6. De in het vijfde lid bedoelde accountantsverklaring heeft betrekking op:

a. de deugdelijke weergave van de in het jaarverslag en de saldibalans opgenomen financiële informatie;

b. de deugdelijke weergave van de in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de eis van rechtmatigheid;

c. de naleving van de verslaggevingsvoorschriften inzake de onder a en b bedoelde informatie;

d. de niet-strijdigheid van de in het jaarverslag opgenomen niet-financiële informatie met de financiële informatie.

Artikel 5

 Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

 Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2007

Departementale begrotingsstaat behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Ministerie van Financiën (IXB)

(x € 1000)

 (1)
Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting
  VerplichtingenUitgavenOntvangsten
 TOTAAL 3 915 517116 765 742
 Beleidsartikelen 3 810 791116 758 021
01Belastingen3 411 8593 411 799114 431 068
02Financiële markten60 94360 94325 646
03Financieringsactiviteiten publiek-private sector6 01019 5932002 158
04Internationale financiële betrekkingen115 82675 550752
05Exportkredietverzekering en investeringsgaranties11 953 037112 48179 250
07Beheer materiële activa99 07599 075214 205
08Begrotingsbeleid31 35031 3504 942
     
 Niet-beleidsartikelen 104 7267 721
09Algemeen102 158102 1587 721
10Nominaal en onvoorzien2 5682 5680

Mij bekend,

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2007

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Domeinen Roerende Zaken behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Ministerie van Financiën (IXB)

(x € 1000)

Naam baten-lastendienstTotaal batenTotaal lastenSaldo baten en lasten
Domeinen Roerende Zaken13 89513 8869
Totaal13 89513 8869
Naam baten-lastendienstTotaal kapitaaluitgavenTotaal kapitaalontvangsten
Domeinen Roerende Zaken1930
Totaal1930

Mij bekend,

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Aandeel niet-belastingontvangsten IXB voor 2007 (x € 1000)

kst-30800-IXB-1-1.gif

Begrote ontvangsten naar beleidsterrein voor 2007 (x € 1000)

kst-30800-IXB-1-2.gif

Begrote uitgaven naar beleidsterrein voor 2007 (x € 1000)

kst-30800-IXB-1-3.gif
Naar boven