30 696 Wijziging van de Wet op de lijkbezorging

Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 januari 2023

In de brief van 19 januari jl. heeft uw vaste commissie voor Binnenlandse Zaken aangegeven de kabinetsreactie graag zo spoedig mogelijk te willen ontvangen.

Ik betreur dat de reactie zo lang op zich laat wachten. In mijn brief van 20 december jl. heb ik hiervoor de redenen aangegeven (Kamerstuk 30 696, nr. 54). De formele interdepartementale afstemming ten behoeve van de kabinetsreactie loopt. Ik verwacht u de kabinetsreactie in maart aan te kunnen bieden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot

Naar boven