Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2006-2007
Kamerstuk 30696 nr. 5

Gepubliceerd op 18 oktober 2006
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier Gerelateerd document30 696
Wijziging van de Wet op de lijkbezorging

nr. 5
BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 oktober 2006

Hierbij bied ik u, mede namens mijn ambtgenoot van Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het protocol van de NODO-commissie aan inzake de procedure Nader Onderzoek DoodsOorzaak (NODO) bij onverklaard overlijden van minderjarigen.1 De NODO-commissie, bestaande uit de betrokken beroepsgroepen, is ingesteld bij besluit van 5 december 2005 (Staatscourant 2005 nr. 243, p. 19) en stond onder voorzitterschap van prof. dr. G. van der Wal, hoogleraar sociale geneeskunde aan de Vrije Universiteit. Mede namens de betrokken bewindslieden spreek ik mijn waardering uit voor het werk van de NODO-commissie.

Het voorgestelde nieuwe artikel 10a van het door de regering ingediende voorstel tot wijziging van de Wet op de lijkbezorging (Kamerstukken II, 2005/06, 30 696, nr. 2) opent de mogelijkheid voor het verrichten van een dergelijk onderzoek. Met het oog op de behandeling van voornoemd wetsvoorstel hebben wij gemeend dit protocol direct aan u te moeten doorzenden. Indien vanuit uw Kamer voldoende steun blijkt voor het door de regering ingediende wetsvoorstel, zullen wij de betrokken veldpartijen vragen om de invoering van het protocol ter hand te nemen. Hierdoor kan worden bewerkstelligd dat het protocol gelijktijdig met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel in gebruik kan worden genomen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl