30 692
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de wenselijkheid de regeling van de APK-frequentie te flexibiliseren

nr. 7
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 18 oktober 2006

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IA

In artikel VI, derde lid, van de wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een bromfietsrijbewijs (Stb. 322) wordt «175, tweede lid» vervangen door: 175, derde lid.

B

Artikel II komt te luiden als volgt:

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, met uitzondering van artikel IA dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.

Toelichting

In artikel VI van de wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een bromfietsrijbewijs (Stb. 322) wordt verwezen naar artikel 175, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994. Abusievelijk is daarbij het tweede in plaats van het derde lid genoemd. De onderhavige wijziging beoogt dit te herstellen. Door de voorgestelde wijziging van de inwerkingtredingsbepaling, treedt dit onderdeel op de kortst mogelijke termijn in werking.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K. M. H. Peijs

Naar boven