30 692
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de wenselijkheid de regeling van de APK-frequentie te flexibiliseren

nr. 6
NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

Ontvangen 18 oktober 2006

Met belangstelling heb ik kennis genomen van het verslag van de vaste commissie van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot het onderhavige wetsvoorstel. Het verheugt mij dat de commissie het verslag op zo korte termijn heeft kunnen uitbrengen en dat het wetsvoorstel op de instemming van de fracties die gereageerd hebben mag rekenen. Hieronder ga ik in op de in het verslag gemaakte opmerkingen en de gestelde vragen.

De leden van de PvdA-fractie merken op dat in de memorie van toelichting op het wetsvoorstel alleen maar gesproken wordt over de voordelen van het wetsvoorstel. Ondergetekende merkt naar aanleiding daarvan op dat het wetsvoorstel – zoals de aan het woord zijnde leden terecht opmerken – inhoudelijk met betrekking tot de APK-frequentie neutraal is. Voor wat betreft de toekomstige situatie wordt in de memorie van toelichting slechts verwezen naar eerder ingenomen standpunten, zoals die zijn weergegeven in de aangehaalde brieven aan de Tweede Kamer. Mijn standpunt in dezen heb ik recent nogmaals uiteengezet tijdens het Algemeen Overleg met de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat inzake verkeersveiligheid op 21 september jl.

De leden van de VVD-fractie vragen wanneer de regering denkt de APK-frequentie ook daadwerkelijk te kunnen verlagen. Een beslissing over een eventuele verlaging van de APK-frequentie wordt – zoals al eerder aangegeven – genomen zodra de uitkomsten van het Europese onderzoek naar de APK beschikbaar zijn. De verwachting is dat het Europese onderzoek in januari/februari 2007 wordt afgerond. Om een aantal redenen kan een lagere frequentie niet onmiddellijk ingaan. Zowel de betrokken uitvoeringsorganisatie (RDW) als de voertuigbranche hebben namelijk een redelijke voorbereidingstijd nodig.

De aan het woord zijnde leden merken voorts op verheugd te zijn met het feit dat met het wetvoorstel eenvoudiger voor verschillende groepen van voertuigen afwijkende APK-frequenties toegekend kunnen worden. Die mogelijkheid is er evenwel in de huidige wetgeving al. Zo hebben bijvoorbeeld vrachtauto’s en autobussen een APK-regime met een verplichte jaarlijkse keuring.

Tot slot informeren de leden van de VVD-fractie of het op grond van het wetsvoorstel mogelijk zal zijn caravans onder een APK-regime te brengen. Op grond van de huidige wetgeving is het thans reeds mogelijk caravans onder een APK-regime te brengen, omdat artikel 72 van de Wegenverkeerswet 1994 nu al mede betrekking heeft op aanhangwagens. De verkeersveiligheidsproblemen van caravans zijn overigens meestal het gevolg van zaken als overbelading en te lage bandenspanning. Zoals ik reeds tijdens het Algemeen Overleg met de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat inzake verkeersveiligheid op 21 september jl. heb toegezegd, zal ik dit punt meenemen in het door mij aan de Kamer toegezegde onderzoek naar de gevolgen van een eventuele verhoging van de maximumsnelheid van caravans naar 100 km/u.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K. M. H. Peijs

Naar boven