30 692
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de wenselijkheid de regeling van de APK-frequentie te flexibiliseren

nr. 5
VERSLAG

Vastgesteld 26 september 2006

De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1, belast met het voorbereidend onderzoek, brengt als volgt verslag uit van haar bevindingen omtrent dit wetsvoorstel.

Onder het voorbehoud dat de regering de in dit verslag opgenomen vragen en opmerkingen afdoende beantwoordt, acht de commissie de openbare behandeling voldoende voorbereid.

De leden van de PvdA-fractie hebben kennis genomen van het onderhavige wetsvoorstel. Zij staan niet negatief tegenover het basisprincipe om de APK-frequentie in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) te regelen. Het beoogt immers een neutrale wetswijziging waarbij de APK-frequentie niet langer wordt geregeld op het niveau van een formele wet, maar op het niveau van een AMvB. Uit onder andere het lopende Europese onderzoek naar de APK zal nog moeten blijken of het wenselijk is om de frequentie te verhogen, dan wel te verlagen.

De leden van de PvdA-fractie vinden het tendentieus om in dit wetsvoorstel te spreken over voordelen. Dat zijn waardeoordelen, die niet passen in een wet die alleen gaat over een raamwerk en niet over inhoud.

De leden van de VVD-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van de voorgestelde wijziging van de Wegenverkeerswet 1994. Deze leden zijn al enkele jaren voorstander van een versoepeling van het huidige APK-regime zonder dat dit ten koste gaat van de verkeersveiligheid. De redenen hiervoor zijn de volgende:

• Nederland kent binnen de EU het strengste keuringsregime. De EU stelt als minimum een eerste keuring na 4 jaar en vervolgens een herkeuring elke 2 jaar (4/2/2). Nederland keurt nu met een frequentie van 3/1/1.

• De huidige APK levert voor burgers en bedrijven een te hoge lastendruk.

• De autonome technische auto-ontwikkeling heeft de afgelopen gezorgd voor veiligere en schonere auto’s. Dit rechtvaardigt een soepeler keuringsregime.

De leden van de VVD-fractie zijn dan ook verheugd dat met het wijzigen van deze wet een eerste stap wordt gezet om de APK-frequentie te verlagen. Wel vragen zij wanneer de regering denkt de frequentie ook daadwerkelijk te kunnen verlagen.

Daarnaast zijn de leden van de VVD-fractie blij met het feit dat het met deze wetswijziging eenvoudiger wordt bepaalde autocategorieën een afwijkend APK-regime toe te kennen. Zo kunnen deze leden zich voorstellen dat voor verschillende soorten kentekens (bijvoorbeeld geel of grijs) een verschillend regime gekozen gaat worden.

Tot slot vragen de leden van de VVD-fractie of het met de nieuwe wetgeving mogelijk is caravans onder een APK regime te brengen. Wellicht dat dit nuttig kan zijn in combinatie met een algemene snelheidslimietverhoging naar 100 km/h voor deze voertuigen. Zij vragen de regering om een reactie.

De voorzitter van de commissie,

Atsma

De griffier van de commissie,

Roovers


XNoot
1

Samenstelling: Leden: Dijksma (PvdA), Hofstra (VVD), ondervoorzitter, Atsma (CDA), voorzitter, Van Gent (GL), Timmermans (PvdA), Van Bommel (SP), Van der Staaij (SGP), Depla (PvdA), Van den Brink (LPF), Mastwijk (CDA), Duyvendak (GL), Koopmans (CDA), Gerkens (SP), Van Lith (CDA), Van der Ham (D66), Haverkamp (CDA), Boelhouwer (PvdA), De Krom (VVD), Verdaas (PvdA), Hermans (LPF), Dezentjé Hamming (VVD), Van Hijum (CDA), Roefs (PvdA), Van der Sande (VVD), Lenards (VVD), Knops (CDA), Krähe (PvdA) en Van Oudenallen (Groep Van Oudenallen).

Plv. leden: Samsom (PvdA), Snijder-Hazelhoff (VVD), Hessels (CDA), Özütok (GL), Smeets (PvdA), Vacature (algemeen), Slob (CU), Waalkens (PvdA), Herben (LPF), Van Winsen (CDA), Halsema (GL), Jager (CDA), Vergeer (SP), Van Haersma Buma (CDA), Bakker (D66), De Pater-van der Meer (CDA), Van Dam (PvdA), Van Beek (VVD), Dubbelboer (PvdA), Vacature (LPF), Oplaat (VVD), Buijs (CDA), Van Dijken (PvdA), Szabó (VVD), Aptroot (VVD), Ten Hoopen (CDA) en Heemskerk (PvdA).

Naar boven