30 678
Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de invoering van bestuursrechtelijke handhaving

nr. 11
MOTIE VAN HET LID VERBURG C.S.

Voorgesteld 4 oktober 2006

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat handhaving van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag een belangrijk instrument is voor het maatschappelijk draagvlak ten aanzien van het vrij verkeer van werknemers uit Centraal- en Oost-Europese landen;

van mening, dat daarbij van belang is dat, naast een soepele samenwerking tussen sociale partners en de Arbeidsinspectie, ook de samenwerking tussen de Arbeidsinspectie en andere bij handhaving betrokken overheidsdiensten en instituties effectief vorm krijgt;

constaterende, dat betreffende diensten en instituties thans aangeven de activiteiten van de Arbeidsinspectie te zullen toetsen aan de eigen handhavingsprioriteiten;

verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat vanaf uiterlijk 1 januari 2007 de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag tot de handhavingsprioriteiten behoort van alle bij de handhaving betrokken diensten en instituties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verburg

Bibi de Vries

Noorman-den Uyl

Van Gent

Van Oudenallen

Naar boven