30 678
Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de invoering van bestuursrechtelijke handhaving

nr. 10
AMENDEMENT VAN DE LEDEN NOORMAN-DEN UYL EN VAN GENT

Ontvangen 4 oktober 2006

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt artikel 18p vervangen door:

Artikel 18p

Indien uit een onderzoek door een toezichthouder blijkt, dat een werkgever niet aan zijn verplichting tot betaling van het loon en de vakantiebijslag, waarop ingevolge deze wet aanspraak bestaat, heeft voldaan, doet Onze Minister hiervan mededeling aan de betrokken werknemer, voor zover het zijn aanspraken betreft, aan de betrokken werkgever, aan de ondernemingsraad en aan de daarvoor naar zijn oordeel in aanmerking komende organisaties van werkgevers en van werknemers. De mededeling aan de ondernemingsraad en aan deze organisaties bevat geen gegevens waaruit de identiteit van de in het onderzoek betrokken werknemers kan worden afgeleid.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de Arbeidsinspectie ook de betrokken werknemer en de ondernemingsraad in kennis moeten worden gesteld van een geconstateerde niet-naleving. Voor de werknemer is dit wellicht in mindere mate nog van belang als de Arbeidsinspectie onder de nieuwe regeling niet alleen een boete heeft opgelegd, maar ook een last onder dwangsom tot betaling aan de werknemer van hetgeen deze tekort is gekomen.

Dit zorgt ervoor dat indien een last onder dwangsom om welke reden dan ook uitblijft, de werknemer belang heeft bij de kennisgeving, zowel om alsnog betaling van het tekort te vorderen als die nog steeds is uitgebleven alsook om geattendeerd te worden op mogelijke andere tekortkomingen van de werkgever in de sfeer van de arbeidsvoorwaarden (waaronder cao-voorschriften).

Eveneens gehandhaafd blijft dat de Arbeidsinspectie de in aanmerking komende werkgeversen werknemersorganisaties van het opleggen van een boete in kennis stellen, opdat zij kunnen nagaan of mogelijk ook de (algemeen-verbindend verklaarde) cao niet is nageleefd en, als dit blijkt, dienaangaande een vordering kunnen instellen.

Noorman-den Uyl

Van Gent

Naar boven