Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200830661 nr. 14

30 661
Wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de instelling van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het verzenden van ongevraagde elektronische communicatie alsmede regeling van diverse andere onderwerpen

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID GERKENS

Ontvangen 16 januari 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel F, wordt als volgt gewijzigd:

I

In onderdeel d wordt na de eerste volzin van het zesde lid een volzin ingevoegd, luidende: De inschrijving in het register is voor onbepaalde tijd totdat de abonnee te kennen geeft dat zijn contactgegevens uit het register verwijderd kunnen worden.

II

In onderdeel d wordt het dertiende lid als volgt gewijzigd:

Onderdeel d vervalt.

Toelichting

Het is volstrekt onwenselijk wanneer een abonnee na een aantal jaren automatisch uitgeschreven wordt en ineens weer wel gebeld kan worden omdat er sprake is van een verlopen termijn. Dit zou ook totaal onlogisch zijn. Wanneer de abonnee immers de behoefte zou krijgen om toch weer voor marketing doeleinden gebeld te kunnen worden, dan kan deze zich eenvoudig uitschrijven van het bel-me-niet register.

Gerkens