30 656
Regels omtrent een basisregister van ondernemingen en rechtspersonen (Handelsregisterwet 200.)

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID J. J. VAN DIJK

Ontvangen 7 februari 2007

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 39 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

f. de criteria om een inschrijving te weigeren.

Toelichting

Het is wenselijk om de criteria voor weigering van een inschrijving bij of krachtens amvb vast te stellen. Met dit amendement wordt deze bevoegdheid gecreëerd.

J. J. van Dijk

Naar boven