30 656
Regels omtrent een basisregister van ondernemingen en rechtspersonen (Handelsregisterwet 200.)

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID J. J. VAN DIJK

Ontvangen 7 februari 2007

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 21 wordt gewijzigd als volgt:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. De handtekening kan niet in elektronische vorm worden ingezien.

B

Aan artikel 22 wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. In afwijking van het eerste lid verstrekt een kamer een handtekening van een natuurlijke persoon niet in elektronische vorm.

Toelichting

De Kamers van Koophandel constateren in toenemende mate dat handtekeningen worden gekopieerd met frauduleus oogmerk. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van de handtekening in het handelsregister zoals deze via internet kan worden ingezien. Om dergelijke fraude zo veel mogelijk te voorkomen is het gewenst dat handtekeningen van natuurlijke personen niet langer via internet worden getoond. Dat werpt een naar verwachting van de Kamers effectieve drempel op tegen het kopiëren van handtekeningen Het is echter wel wenselijk dat handtekeningen bij de balie van een kamer kunnen worden ingezien. Zo kan worden gecontroleerd of een handtekening klopt met de handtekening waarover de Kamer van Koophandel beschikt.

Om deze reden worden twee wijzigingen aangebracht in de bepalingen over verstrekking van gegevens uit het handelsregister. Artikel 21 regelt het inzien van het handelsregister. De tekst van het wetsvoorstel maakt thans geen onderscheid tussen het elektronisch inzien en het ter plekke inzien. Aan artikel 21 wordt de regel toegevoegd dat een handtekening alleen aan de balie van een Kamer van Koophandel kan worden ingezien. Hiermee wordt de mogelijkheid de handtekening elektronisch in te zien, afgesloten.

Artikel 22 gaat over de elektronische verstrekking van gegevens. De handtekening wordt van deze gegevens uitgezonderd. Op deze wijze kan een handtekening ook niet elektronisch worden opgevraagd.

J. J. Van Dijk

Naar boven