30 656
Regels omtrent een basisregister van ondernemingen en rechtspersonen (Handelsregisterwet 200.)

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID J.J. VAN DIJK

Ontvangen 7 februari 2007

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 1 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

p. uiteindelijk belanghebbende:

1°. natuurlijke persoon die een belang houdt van 25 procent of meer van het kapitaalbelang of 25 procent of meer van de stemrechten van de aandeelhoudersvergadering kan uitoefenen van een rechtspersoon anders dan een stichting, dan wel op andere wijze feitelijk zeggenschap kan uitoefenen in deze rechtspersoon, tenzij deze rechtspersoon een vennootschap is die is onderworpen aan openbaarmakingsvereisten als bedoeld in richtlijn nr. 2004/109 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU L 390) of aan voorschriften van een internationale organisatie die gelijkwaardig zijn aan die richtlijn;

2°. begunstigde van 25% of meer van het vermogen van een stichting of een trust als bedoeld in het Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts (Trb. 1985, 141)of degene die bijzondere zeggenschap heeft over 25 procent of meer van het vermogen van een stichting of een zodanige trust;

II

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

f. In het handelsregister wordt de uiteindelijk belanghebbende van de onderneming opgenomen.

III

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

e. de uiteindelijk belanghebbende van de rechtspersoon.

Toelichting

Het doel van deze wetswijziging is dat ook de uiteindelijk belanghebbende van een rechtspersoon wordt ingeschreven in het handelsregister. Deze bepaling dient ter implementatie van de derde richtlijn antiwitwasmaatregelen opgenomen te worden in Nederlandse wetgeving.

J. J. Van Dijk

Naar boven