30 656
Regels omtrent een basisregister van ondernemingen en rechtspersonen (Handelsregisterwet 200.)

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID J. J. VAN DIJK

Ontvangen 7 februari 2007

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 16 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 16a

1. In het handelsregister worden de door de publiekrechtelijke rechtspersonen afgegeven volmachten met betrekking tot privaatrechtelijke rechtshandelingen opgenomen.

2. Artikel 25 is niet van toepassing op de in het eerste lid bedoelde gegevens.

Toelichting

Een doelstelling van de uitbreiding van de groep ingeschrevenen in het handelsregister is dat alle deelnemers van het economisch verkeer zich moeten laten inschrijven. Met dit amendement wordt dit uitgangspunt ook van toepassing op publiekrechtelijke rechtspersonen, voorzover zij een volmacht met betrekking tot privaatrechtelijke rechtshandelingen hebben afgegeven.

J. J. Van Dijk

Naar boven