Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730655 nr. 17

30 655
Invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet)

nr. 17
BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 oktober 2006

Tijdens het debat over de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet hebben wij gesproken over het concept Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte Beroepspensioenregeling.1 Ik heb u toegezegd dit concept besluit ter kennisname toe te sturen. Hierbij voldoe ik aan deze toezegging. Ik ga er vanuit dat daarmee de noodzaak voor het amendement over de voorhang van het besluit (Kamerstukken II, 2006/2007, 30 655, nr. 13) is komen te vervallen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.