Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730655 nr. 14

30 655
Invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet)

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Ontvangen 19 oktober 2006

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel 70a wordt als volgt gewijzigd:

A. Aan onderdeel C wordt toegevoegd:

In het vierde lid wordt «en 74, eerste lid, onderdeel d,» vervangen door: , 74, eerste lid, onderdeel d, en 74a, eerste lid, onderdeel c,.

B. Toegevoegd worden twee onderdelen, luidende:

D

Artikel 74 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift kom te luiden: Artikel 74. Verplichting tot waardeoverdracht voor pensioenfondsen bij bereiken pensioendatum bij verzoek deelnemer.

2. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt «De pensioenuitvoerder»vervangen door: Een pensioenfonds

b. In onderdeel c wordt «de overdragende pensioenuitvoerder» vervangen door: het overdragende pensioenfonds.

E

Na artikel 74 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 74a. Verplichting tot waardeoverdracht voor verzekeraars bij bereiken pensioendatum op grond van de pensioenovereenkomst

1. De verzekeraar is verplicht om op verzoek van de deelnemer of gewezen deelnemer de waarde van zijn pensioenaanspraken welke voortvloeien uit een kapitaalovereenkomst of een premieovereenkomst per de pensioendatum rechtstreeks over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder indien:

a. de partner die begunstigde is voor het partnerpensioen instemt met de overdracht van de waarde van de aanspraak op partnerpensioen;

b. de overdrachtswaarde zodanig door de overdragende verzekeraar wordt vastgesteld dat de voor mannen en vrouwen te verwerven pensioenrechten gelijk zijn waarbij aan het vereiste van collectieve actuariële gelijkwaardigheid op basis van dezelfde grondslagen wordt voldaan; en

c. indien de ontvangende pensioenuitvoerder een pensioenfonds is, de deelnemer reeds pensioenaanspraken heeft jegens dat pensioenfonds.

2. Het eerste lid, onderdeel b, is van toepassing op pensioenaanspraken die vanaf 1 januari 2005 zijn opgebouwd.

3. Voorzover het bij de toepassing van het eerste lid pensioenaanspraken betreft die als gevolg van een premievrije voortzetting van die aanspraken worden opgebouwd, is het eerste lid, onderdeel b, van toepassing indien het recht op die premievrije voortzetting is ontstaan op of na 1 januari 2002.

4. In afwijking van het tweede lid kunnen de in het eerste lid, onderdeel b, opgenomen voorwaarden van toepassing zijn op pensioenaanspraken die zijn opgebouwd voor 1 januari 2005 indien dit is overeengekomen in de pensioenovereenkomst.

5. Elk beding strijdig met dit artikel is nietig.

6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld aan het vaststellen van de overdrachtswaarde.

Artikel 74b. Overdracht pensioenkapitaal op pensioendatum

1. In geval van overdracht van pensioenkapitaal op de pensioendatum ten behoeve van aankoop van een periodieke pensioenuitkering, is de overdragende pensioenuitvoerder verplicht binnen twee weken na het verzoek hiertoe van de gepensioneerde, het pensioenkapitaal over te dragen aan de door de gepensioneerde aangewezen ontvangende pensioenuitvoerder.

2. De overdragende pensioenuitvoerder is verplicht tot vergoeding van de schade die de gepensioneerde ondervindt ten gevolge van de niet tijdige overdracht; de schade is ten minste gelijk aan de wettelijke rente op het uit te keren of over te dragen pensioenkapitaal.

II

In artikel 72 wordt onderdeel DD als volgt gewijzigd:

A. In artikel 41, vierde lid, wordt «en 48, eerste lid, onderdeel d,» vervangen door: , 48, eerste lid, onderdeel d, en 48a, eerste lid, onderdeel c,.

B. Artikel 48 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift wordt vervangen door: Artikel 48. Bevoegdheid tot waardeoverdracht voor beroepspensioenfondsen bij bereiken pensioendatum op grond van de beroepspensioenregeling

2. In het eerste lid, aanhef, wordt «De pensioenuitvoerder»vervangen door: Een beroepspensioenfonds Voorts wordt in onderdeel c van dat lid «de overdragende pensioenuitvoerder» vervangen door: het overdragende beroepspensioenfonds.

C. Na artikel 48 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 48a. Verplichting tot waardeoverdracht voor verzekeraars bij bereiken pensioendatum op grond van de beroepspensioenregeling

1. De verzekeraar is verplicht om op verzoek van de deelnemer of gewezen deelnemer de waarde van zijn pensioenaanspraken welke voortvloeien uit een kapitaalregeling of een premieregeling per de pensioendatum rechtstreeks over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder indien:

a. de partner die begunstigde is voor het partnerpensioen instemt met de overdracht van de waarde van de aanspraak op partnerpensioen;

b. de overdrachtswaarde zodanig door de overdragende verzekeraar wordt vastgesteld dat de voor mannen en vrouwen te verwerven pensioenrechten gelijk zijn waarbij aan het vereiste van collectieve actuariële gelijkwaardigheid op basis van dezelfde grondslagen wordt voldaan; en

c. indien de ontvangende pensioenuitvoerder een beroepspensioenfonds is, de deelnemer reeds pensioenaanspraken heeft jegens dat beroepspensioenfonds.

2. Het eerste lid, onderdeel b, is van toepassing op pensioenaanspraken die vanaf 1 januari 2007 zijn opgebouwd.

3. Voorzover het bij de toepassing van het eerste lid pensioenaanspraken betreft die als gevolg van een premievrije voortzetting van die aanspraken worden opgebouwd, is het eerste lid, onderdeel b, van toepassing indien het recht op die premievrije voortzetting is ontstaan op of na 1 januari 2006.

4. In afwijking van het tweede lid kunnen de in het eerste lid, onderdeel b, opgenomen voorwaarden van toepassing zijn op pensioenaanspraken die zijn opgebouwd voor 1 januari 2007 indien dit is overeengekomen inde beroepspensioenregeling.

5. Elk beding strijdig met dit artikel is nietig.

6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld aan het vaststellen van de overdrachtswaarde.

48b. Overdracht pensioenkapitaal op pensioendatum

1. In geval van overdracht van pensioenkapitaal op de pensioendatum ten behoeve van aankoop van een periodieke pensioenuitkering, is de overdragende pensioenuitvoerder verplicht binnen twee weken na het verzoek hiertoe van de gepensioneerde, het pensioenkapitaal over te dragen aan de door de gepensioneerde aangewezen ontvangende pensioenuitvoerder.

2. De overdragende pensioenuitvoerder is verplicht tot vergoeding van de schade die de gepensioneerde ondervindt ten gevolge van de niet tijdige overdracht; de schade is ten minste gelijk aan de wettelijke rente op het uit te keren of over te dragen pensioenkapitaal.

Toelichting

Het amendement heeft tot doel geen beperkende voorwaarde te stellen om met het opgebouwde pensioenkapitaal te shoppen op de pensioendatum, wanneer het pensioen is ondergebracht bij een verzekeraar.

Pensioengerechtigden moeten kunnen kiezen voor het meest gunstige aanbod van diverse pensioenuitvoerders voor een periodieke pensioenuitkering.

Concurrentie t.a.v. de pensioenuitkering voorkomt dat een pensioengerechtigde op de pensioendatum «overgeleverd» wordt aan een te laag aanbod voor een pensioenuitkering van een pensioenuitvoerder, die immers met winstoogmerk opereert.

Omtzigt

Depla

Bibi de Vries