Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730655 nr. 12

30 655
Invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet)

nr. 12
AMENDEMENT VAN DE LEDEN BIBI DE VRIES EN DEPLA

Ontvangen 19 oktober 2006

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 49a wordt vervangen door:

Artikel 49a

1. In afwijking van artikel 131a van de Pensioenwet worden de regels, bedoeld in artikel 131a, eerste lid, van die wet, voor de periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2009 vastgesteld bij regeling van Onze Minister. Deze regeling treedt niet eerder in werking dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

2. In afwijking van 67ia van de Wet verplichte beroepspensioenregeling worden de regels, bedoeld in artikel 67ia, eerste lid, van die wet, voor de periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2009 vastgesteld bij regeling van Onze Minister. Deze regeling treedt niet eerder in werking dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

3. De in artikel 131a, derde lid, van de Pensioenwet bedoelde commissie wordt uiterlijk 1 juli 2007 ingesteld. Voordat eventuele wijzigingen in de in het eerste en tweede lid bedoelde regeling van Onze Minister worden gedaan, vraagt onze Minister het oordeel van deze commissie.

Toelichting

Dit amendement bepaalt dat de parameters ten behoeve van het financieel toetsingskader in het kader van de invoering van de Pensioenwet, in afwijking van de hiervoor vastgelegde procedure in artikel 131a van de Pensioenwet, voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2009 via een regeling door Onze Minister worden vastgelegd. Tegelijkertijd roept dit amendement voor de minister de verplichting in het leven om alvorens eventuele wijzigingen van deze regeling te doen, hierover advies te vragen aan de in artikel 131a bedoelde commissie. Hiertoe is het nodig dat deze commissie op korte termijn wordt ingesteld. De vaststelling van de parameters per 1 januari 2010 zal vervolgens plaatsvinden in lijn met artikel 131a van de Pensioenwet.

Bibi de Vries

Depla