Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730655 nr. 11

30 655
Invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet)

nr. 11
TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 18 oktober 2006

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 20 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 20a. Regeling premieachterstand

Tot de datum van inwerkingtreding van artikel 28 van de Pensioenwet blijven, in afwijking van artikel 2, de artikelen 3a, vierde lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet en 12 van de Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet van toepassing.

B

In artikel 23, tweede lid, wordt «pensioenovereenkomst» vervangen door: pensioenregeling.

C

Artikel 25a, eerste lid, komt te luiden:

1. Tot de datum van inwerkingtreding van artikel 52 van de Pensioenwet blijven, in afwijking van artikel 2, de artikelen 8, vijfde en zesde lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet en 9, vierde en vijfde lid, van de Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet van toepassing.

Toelichting

Onderdeel A

Artikel 28 van de Pensioenwet dat de melding door verzekeraars van premieachterstand en de gevolgen van premieachterstand regelt, zal op 1 januari 2008 in werking treden. De met dit artikel vergelijkbare regeling in de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) en de daarop gebaseerde Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet zal met ingang van 1 januari 2007 vervallen. Zonder nadere regeling zou daarmee een lacune ontstaan. Om dit te voorkomen wordt alsnog bepaald dat de regeling met betrekking tot de premieachterstand en premievrijmaking uit de PSW van toepassing blijft tot de datum van inwerkingtreding van artikel 28 van de Pensioenwet.

Onderdeel B

Het tweede lid van artikel 23 is ingevoegd bij de eerste nota van wijziging. Met deze bepaling wordt geregeld dat artikel 47 van de Pensioenwet in het eerste jaar na inwerkingtreding van het artikel niet van toepassing is op al bestaande contracten met verzekeraars. Verzekeraars krijgen zo een jaar extra de tijd om de bestaande contracten aan te passen. Daarbij moet het wel zo zijn dat het uitstel niet alleen van toepassing is op de werknemers die al deelnemer zijn vóór de inwerkingtreding van deze bepaling, maar ook op de werknemers die bij de werkgever in dienst treden en deelnemer worden in het eerste jaar na inwerkingtreding van deze bepaling. Immers, anders zouden de verzekeraars de bestaande contracten vanwege deze nieuwe deelnemers toch al eerder moeten aanpassen. Om dit buiten twijfel te stellen wordt in de bepaling het woord pensioenovereenkomst vervangen door pensioenregeling. Er bestaat dus één jaar uitstel van de toepasselijkheid van artikel 47, voor bestaande en nieuwe deelnemers, indien de werkgever de pensioenregeling vóór inwerkingtreding van artikel 47 van de Pensioenwet heeft ondergebracht bij een verzekeraar.

Onderdeel C

In artikel 25a wordt geregeld dat een aantal bepalingen uit de PSW van toepassing blijven tot artikel 52 van de Pensioenwet in werking treedt. Daarbij werden alleen PSW bepalingen genoemd die op pensioenfondsen van toepassing zijn. De bepalingen die op verzekeraars van toepassing zijn, zijn toegevoegd.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus