30 654
Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij

nr. 61
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 november 2008

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 oktober 2008 is gesproken over het rapport van de commissie Trojan. Naar aanleiding hiervan heeft u mij gevraagd de beoordelingsprocedures van stallen met oog op plaatsing op de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) te versnellen. Een toezegging met vergelijkbare strekking heb ik reeds eind 2007 gedaan. Met deze brief breng ik u mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op de hoogte van de doorgevoerde wijzigingen in het proces.

Op grond van uw eerdere verzoek eind 2007, heb ik onderzocht hoe de beoordeling van stalsystemen in het kader van de Rav en de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) versneld kon worden.

In de eerste helft van 2008 is daartoe het tijdspad van de beoordelingsprocedures onder het licht gehouden en is gewerkt aan een efficiëntere uitvoering van de procedures. De procesverbeteringen zijn deze zomer doorgevoerd. De nadruk is hierbij gelegd op de in de Rav beschreven proefstalregeling, aangezien voor het afgeven van een proefstalbeschikking een wettelijke beantwoordingstermijn van 20 weken geldt. De nieuwe opzet maakt het echter mogelijk om voortaan niet alleen proefstalaanvragen, maar ook de meeste andere vragen met betrekking tot de beoordeling van stalsystemen op hun ammoniak- en geuremissies af te handelen in maximaal 20 weken.

Ik zal nu achtereenvolgens de aard van de beoordelingen en de procesverbeteringen uiteenzetten.

Het verlenen van een proefstalstatus in het kader van de Rav maakt de weg vrij voor vergunningverlening op een specifieke locatie en daarmee voor het doen van ammoniakemissiemetingen aan een nieuw (naar verwachting emissiearm) staltype. Na beoordeling van deze metingen kan een algemeen geldende emissiefactor voor zo’n staltype in de Rav worden opgenomen.

Andere vragen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de beoordeling van een stalsysteem dat reeds bemeten is of een gewenste verandering aan een bestaand stalsysteem.

Over de proefstalaanvragen en overige vragen met betrekking tot de beoordeling van stalsystemen in de Rav, de Rgv en het overzicht «emissiefactoren fijn stof voor veehouderij» wordt advies uitgebracht aan de Minister van VROM door de Technische adviescommissie Regeling ammoniak en veehouderij (Tac Rav), waarin VROM, LNV en een vertegenwoordiging van de gemeentes zitting hebben. Bij al deze adviezen wordt intensief samengewerkt met ter zake deskundige wetenschappelijke instituten en vindt afstemming plaats met de betrokken (aan)vragers (vaak veehouders) en producenten.

De versnelde beoordelingsprocedures en uitvoering hiervan berusten op de volgende pijlers:

• De dagelijkse uitvoering van de Rav is ondergebracht bij SenterNovem. De doorlooptijd van (aan)vragen is maximaal 20 weken en wordt door SenterNovem strikt in de hand gehouden. Nog korter dan 20 weken is niet mogelijk omdat in verband met de zorgvuldigheid en complexiteit verschillende experts bij de beoordeling betrokken worden, ook van buiten de overheid.

• Wanneer om wat voor reden dan ook toch van de doorlooptijd wordt afgeweken wordt dit duidelijk met de (aan)vrager gecommuniceerd.

• De beoordeling wordt formeel stopgezet of niet in behandeling genomen als niet alle stukken binnen zijn. De tot op heden veelvuldig voorkomende – en vaak meer dan een jaar durende – «schemersituaties» komen dan niet meer voor: in deze situaties lijkt de beoordelingsprocedure in gang te zijn maar is dat feitelijk nog niet omdat de Tac Rav ondanks herhaaldelijk verzoek niet beschikt over alle gegevens die aangeleverd dienen te zijn om het systeem te kunnen beoordelen.

• De TacRav komt voortaan niet 4 maar 6 keer per jaar bijeen, waardoor meer beoordelingsrondes per jaar kunnen plaatsvinden.

• In beginsel zullen twee Rav-wijzigingen per jaar plaatsvinden waarbij nieuwe stallen kunnen worden toegevoegd. Dit is toereikend om het overgrote deel van de beoordelingen binnen 20 weken volledig af te kunnen ronden. Indien nodig zal een extra wijziging worden ingepland. Hetzelfde tijdschema wordt aangehouden voor wijziging van de Rgv. Het overzicht «emissiefactoren fijn stof voor veehouderij» wordt elk jaar op 15 maart aangepast. Kan dit vaker?

• Voor het afgeven van proefstalbeschikkingen is geen wijziging van de Rav nodig. Deze geef ik af en kunnen daardoor kort na een vergadering van de Tac Rav worden verstuurd.

• Er is een informatieve website gemaakt waarop alle informatie over het beoordelen van stalsystemen te vinden is, inclusief een beschrijving van de beoordelingsprocessen (www.senternovem.nl/rav). Op deze website worden onder andere de uiterste data voor het insturen van (aan)vragen vermeld. Als men voor de uiterste datum de te beoordelen informatie instuurt zal de beoordeling het optimale tijdspad doorlopen, hetgeen neerkomt op een beoordelingsproces van rond de 16 weken. De data voor de tweede helft van 2008 staan op de website vermeld. De data voor 2009 zullen voor 1 november 2008 vermeld worden.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

Naar boven