Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201230654 nr. 102

30 654 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij

Nr. 102 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 mei 2012

Hierbij bied ik u1 zoals eerder toegezegd de voorlichting aan van de Raad van State op het concept van het definitief programma Stikstof (DPAS). Op hoofdlijnen bevestigt de voorlichting de juridische houdbaarheid van de systematiek van de PAS. De PAS kan met inachtneming van de aanbevelingen van de Raad voldoen aan de randvoorwaarden van de Habitatrichtlijn. De Raad doet echter wel aanbevelingen die nopen tot aanpassingen in het systeem en wijziging van de planning.

Een belangrijke constatering van de Raad betreft de conclusie dat om een juridisch houdbare en toepasbare PAS te hebben dat de gebieden moeten zijn opgenomen. Het vaststellen van systematiek en de opname van de gebieden kunnen niet los van elkaar worden bezien met als consequentie dat de PAS zeker niet voor het najaar kan worden vastgesteld.

Ik ga komende periode samen met partijen aan de slag met het uitwerken van de aanbevelingen van de Raad. Eind juni ben ik voornemens bestuurlijk overleg te voeren met provincies en de Unie van Waterschappen over de uitkomsten van de voorlichting en maak ik afspraken over het verdere proces. Ik zal u over de uitkomsten hiervan informeren. Daar waar er nog financiële knelpunten resteren bij de uitvoering van de PAS-maatregelen wil ik in overleg met uw Kamer bezien hoe vanuit de 200 miljoen die in het Stabilisatieprogramma voor natuur zijn opgenomen, een bijdrage geleverd kan worden om alle nodige gebiedsmaatregelen te treffen.

Het advies sterkt mij in de overtuiging dat we, na realisatie van aanpassingen, met de PAS een aanpak hebben, waarmee we juridisch houdbare vergunningen kunnen verstrekken.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.