Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730652 nr. 11

30 652
Wijziging van de Leerplichtwet 1969 met betrekking tot criteria voor scholen als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, subonderdeel 3, van die wet

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Ontvangen 27 maart 2007

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na ARTIKEL I wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IA

In de Wet op het primair onderwijs wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5. Niet uit de openbare kas bekostigd bijzonder schoolonderwijs

Het bevoegd gezag van een bijzondere school geeft binnen vier weken na de oprichting van de school onder overlegging van de statuten van de rechtspersoon, die de school in stand houdt, en van de reglementen, van die oprichting kennis aan Onze minister. Indien de statuten of reglementen worden gewijzigd of ingetrokken, wordt eveneens binnen vier weken van de wijziging of van de intrekking van de statuten of reglementen aan Onze minister kennis gegeven.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe dat nieuwe scholen voor particulier basisonderwijs binnen vier weken kennis geven van de oprichting aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (meldingsplicht). Dit is reeds geregeld voor particuliere scholen voor voortgezet onderwijs. Het is wenselijk en eenduidig dit ook voor het primair particulier onderwijs te regelen.

Jasper van Dijk